Popis projektu

Název projektu CZ: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. pro území MAS Šternbersko a MAS Bystřička

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019893

Doba realizace projektu: 1. 3. 2022 - 30. 11. 2023

Anotace projektu:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt MAP III. navazuje na dosažené cíle MAP I. MAP II. a obsahuje kroky a aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. Projekt MAP II. měl oproti žádosti MAP I. větší území, neboť se k němu připojily školy z území MAS Bystřička (přechod z MAP Olomouc). Oproti MAP I. je území o cca 90 % větší a zahrnuje následující instituce: MŠ (15), ZŠ (8), ZŠ a MŠ (17) a ZUŠ (2). Toto území zůstává stejné i pro MAP III.

Projekt je zaměřen především na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Bude řešena komplexní oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání. Projekt je řešen v celorepublikovém kontextu MAP a je v souladu s KAP vzdělávání Olom. kraje. MAP III. bude vytvářen prostřednictvím metody komunitního projednávání za účasti všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání v daném území. Projekt bude respektovat již vzniklá partnerství. Budou brány v potaz potřeby škol, které byly podrobně zmapovány.

Mezi projektem řešené problémy patří mj.: nedostatečná motivující kultura ve školách, problémy s formulováním vize rozvoje vzdělávací soustavy v území, u některých zřizovatelů stále přetrvává komunikační bariéra směrem ke zřizovaným školám. Projekt tedy bude v obecné rovině řešit systematizaci plánování rozvoje vzdělávací soustavy v území, přičemž se zaměří zejména na kulturu učení, leadership, inkluzi, mentoring a metodickou podporu, aktivizační formy výuky a další důležité cíle v souladu s filozofií tzv. akce KLIMA. Bude řešena i oblast vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy a šíření příkladů dobré praxe v území. Projekt se zaměří na maximální úspěch každého žáka a každého učitele a na trvalý pedag. rozvoj celé školy, na aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy, na rozvoj funkčního partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce), na spolupráci na základě vytvořené platformy. 

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny výše popsaných problémů lze spatřovat ve více oblastech, avšak nutno zmínit, že se velmi snížily / zmírnily díky projektu MAP II. 

 • Nedostatečná formulace vize rozvoje vzdělávání spočívá v nízké míře komunikace mezi zřizovateli a školami v minulosti (v některých případech, zejména v obcích, kde je malotřídní škola a ve vedení obce neuvolněný starosta, komunikační bariéry stále přetrvávají, zastupitelé takových obcí často neznají podrobnosti legislativy a řízení škol). 
 • Do jisté míry přetrvávající příčinou nedostatečně fungující spolupráce a dialogu zainteresovaných stran je nedostatečná koordinace na daném území, jednotlivé školy mají různé zřizovatele, kteří kladou důraz na jiné priority. 
 • Chybí společné a dlouhodobé plánování včetně informování a plánování při řešení místních problémů a specifických potřeb území. Projekty v SR si školy definovaly krátkodobě, na další max. 2 roky. Dlouhodobější rozsah školy neřešily.
 • Oblast inkluze, začleňování aktivizačních forem výuky nebyla v minulosti systematicky řešena. Učitelé se v této problematice necítí dostatečně kompetentní, jednotlivé školy k ní přistupují rozdílně. Výsledkem jsou značné rozdíly v území a mezi jednotlivými školami navzájem. Učitelé také nemají čas/prostor ty kompetence získávat. 
 • Nejsou zcela využívány možnosti / prostor pro zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.
 • Chybí jak finanční zdroje, tak kompetentní pedagogové, kteří budou dostatečně vzdělaní nejen v oblasti speciálněpedagog., tak v oblasti pedagogicko-psycholog. poradenství či schopnosti řešit problémové či stresové situace apod. 
 • Chybí rovněž sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotlivými školami, ale i mezi zřizovateli v území. 
 • Zhoršení výsledků žáků ZŠ v oblasti zákl. gramotností. 

Co je cílem projektu?  

Hl. cíle projektu: 

 • vzájemná spolupráce na kvalitním a dostupném vzdělávání dětí a žáků,
 • MŠ a ZŠ plní ve spolupráci s rodinami, zřizovateli a dalšími aktéry v procesu vzdělávání klíčovou roli pro 
 • zajištění kvalitního vzdělání,
 • školy a školská zařízení plně respektují zájmy dětí i žáků a umožňují jejich osobnostní rozvoj, při plné podpoře jak znevýhodněných, tak nadaných žáků,
 • školy a školská zařízení jsou atraktivním místem pro pozitivně motivované pracovníky. 

Dílčími cíli projektu jsou: 

 • rozvoj vnitřního potenciálu a spolupráce škol, 
 • podpora konkrétních opatření vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP II., 
 • zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, 
 • orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání,
 • zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území, 
 • zajištění dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole, 
 • zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků,
 • pokračování v podpoře vytvořených partnerství, 
 • pokračování v rozvoji spolupráce a společného strategického plánování v těchto partnerstvích, 
 • podpora strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán, 
 • sdílení a výměna dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání,
 • budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, 
 • zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, 
 • společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně
 • specifických problémů a potřeb,
 • vyhodnocování přínosů spolupráce, 
 • rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. 

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V souvislosti s realizací projektu dojde k dalšímu prohloubení rozvoje a rozšíření komunikační platformy pracující na společném plánování aktivit vedoucích k pokroku ve vzdělávání v regionu. Projekt tak naváže na úspěšné aktivity realizované již v rámci MAP I. a II. Budeme pokračovat ve společném plánování, které je důležitým prvkem řízení škol, v systémovém zlepšení řízení MŠ a ZŠ. I nadále bude dbáno na rozvoj potenciálu každého žáka, sdílené porozumění a orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Takto dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka, včetně těch s potřebou inkluze.

Zlepšení spolupráce v území, využití mimoškolních zdrojů pro rozvoj dětí a žáků, povede ke zlepšení spolupráce škol navzájem, spolupráce škol s rodiči a zlepšení výsledků žáků ohrožených studijním neúspěchem, anebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Komunitně plánovaný rozvoj školského systému zabezpečí budoucí orientaci na priority, které vzejdou od samotných aktérů, tedy mj. učitelů a ředitelů, umožní jim tak přímo ovlivnit budoucí směřování území v oblasti vzdělávání, které se díky covidu dosti změnilo. To jim dá mj. pocit sounáležitosti a pozitivní motivace což příznivě prospěje rozvoji škol i práci s dětmi.

I v tomto pokračujícím projektu budeme udržovat a využívat funkční sítě partnerů zainteresovaných stran. Větší mírou zapojíme lokální partnery, kteří se budou podílet na koncipování výchovně-vzdělávacích cílů dle aktuálních potřeb daného území. Využijeme odborných kapacit území s podrobnou znalostí vzdělávacích potřeb a příležitostí na daném území. Zajistíme spolupráci pedagogů jednotlivých stupňů škol, větší podporu rozvoje předškolního vzdělávání, větší podporu neformálního vzdělávání na daném území, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ a rozvoj základních gramotností žáků.