Přihláška a Členská smlouva (zakladatelé)

Podmínky členství

Členem / zakladatelem obecně prospěšné společnosti MAS Šternbersko o.p.s. se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště (právnická osoba sídlo svého podnikání, nebo provozovnu) na území MAS Šternbersko o.p.s.

Práva, povinnosti a účast členů

A) Členové / zakladatelé mají právo:

 1. předkládat návrhy a podněty k činnosti Společnosti a jejích orgánů,

 2. podílet se na akcích, programech a projektech pořádaných Společností,

 3. využít informací, se kterými Společnost disponuje, pro své potřeby a ku prospěchu Společnosti a za podmínky dodržení mlčenlivosti vůči třetím osobám; podrobnosti může stanovit Správní rada vnitřním předpisem Společnosti,

 4. být voleni do orgánů Společnosti,

 5. souladu s podmínkami této Zakládací smlouvy.

B) Členové / zakladatelé rozhodují o:

 1. volí (jmenuje) a odvolává členy Správní rady, Dozorčí rady a určuje jejich odměnu za činnost,

 2. určuje počet členů, působnosti a pravomoci a způsob jednání orgánů Společnosti,

 3. změnách Zakládací smlouvy, na základě návrhu Správní rady, popř. na základě návrhu alespoň jedné třetiny všech zakladatelů,

 4. přistoupení nových členů do Společnosti (schvaluje přistoupení nových zakladatelů); návrh na vstup nových zakladatelů (členů) předkládá předseda Správní rady,

 5. vystoupení nebo vyloučení (ukončení členství) zakladatele ze Společnosti (majetkový vklad nebude zakladateli vrácen); návrh na schválení vystoupení nebo na vyloučení zakladatele předkládá předseda Správní rady,

 6. změně nebo zrušení rozhodnutí Správy rady o zrušení Společnosti nebo fúzi Společnosti.

C) Účast (členství) zakladatele ve Společnosti zaniká:

 1. úmrtím zakladatele, který je fyzickou osobou, nebo zrušením s likvidací a zánikem v případě zakladatele, který je právnickou osobou; v případě zrušení bez likvidace zakladatele, který je právnickou osobou, s přechodem jmění na nástupnickou osobu jeho účast (členství) ve Společnosti zaniká, jestliže Sněm zakladatelů neudělí souhlas s přechodem práv a povinností zakladatele na právního nástupce zanikajícího zakladatele do 6 (šesti) měsíců od zrušení zakladatele,

 2. schválením ukončení členství zakladatele Sněmem zakladatelů na základě žádosti zakladatele,

 3. vyloučením Sněmem zakladatelů z důvodu závažného porušení Zakládací smlouvy nebo statutu Společnosti, či statutu Místní akční skupiny nebo smlouvy mezi zakladatelem a Společností, a to například v případě závažného porušení nebo opakovaného méně závažného porušování povinností zakladatele ve smyslu čl. IX. odst. 11 této Zakládací smlouvy,

 4. nesplněním podmínek pro vstup do Společnosti schválených Sněmem zakladatelů, zejména nezaplacením vstupního poplatku ve lhůtě jeho splatnosti.

Poplatky

Člen se zavazuje k úhradě jednorázového vstupního poplatku / příspěvku ve výši 500,- Kč.

Přihláška a Členská smlouva

Zájemci o členství musí vyplnit přihlášku a odevzdat / odeslat ji na kancelář MAS - viz Kontakty
Po schválení / přijetí Sněmem zakladatelů je sepsána Členská smlouva.