Přihláška a Partnerská smlouva

Podmínky partnerství

Partnerem organizační složky Místní akční skupiny MAS Šternbersko o.p.s. se může na základě přihlášky (viz dokument níže) stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Fyzická osoba musí mít adresu trvalého bydliště popř. místo podnikání (právnická osoba sídlo svého podnikání, nebo provozovnu) na území MAS Šternbersko o.p.s.

Práva, povinnosti a účast partnerů

A. Práva partnerů MAS:

 1. právo účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat,
 2. být volen do jednotlivých orgánů MAS,
 3. partner MAS je vždy členem Valné hromady a dále může být členem pouze jednoho z orgánů MAS,
 4. volit orgány MAS,
 5. navrhovat jednotlivé body jednání Valné hromady MAS,
 6. právo být začleněn do jedné ze zájmových skupin.
 7.  

B. Partner je povinen:

 1. zachovávat vnitřní řády a směrnice MAS a Společnosti,
 2. zaplatit finanční úhradu ve výši stanovené Valnou hromadou,
 3. chovat se vůči Společnosti a MAS čestně.

C. Účast Partnera v MAS končí:

 1. úmrtím Partnera, je-li fyzickou osobou, nebo je-li Partner právnickou osobou (s výjimkou územního samosprávného celku – obce) zrušením s likvidací a zánikem; v případě zrušení bez likvidace Partnera, který je právnickou osobou, s přechodem jmění na nástupnickou osobu jeho účast (členství) v MAS zaniká, jestliže Valná hromada neudělí souhlas s přechodem práv a povinností Partnera na právního nástupce zanikajícího Partnera do 6 (šesti) měsíců od zrušení Partnera,
 2. vyloučením Valnou hromadou z důvodu závažného porušení Zakládací smlouvy, či Statutu Společnosti nebo statutu organizační složky Místní akční skupiny MAS Šternbersko o.p.s., nebo porušení ustanovení Partnerské smlouvy nebo rozhodnutí Valné hromady,
 3. nesplněním podmínky pro členství, a to neuhrazením ročního poplatku ani v náhradní lhůtě určené příslušným zaměstnancem Společnosti,
 4. na vlastní žádost Partnera, ve které uvede důvody pro ukončení partnerství.

Poplatky

Valná hromada dne 10. 12. 2018 schválila výši členského příspěvku na rok 2019 pro obce: 15,- Kč/obyv., NNO a podnikatelé: 200,- Kč.

Přihláška a Partnerská smlouva

Zájemci o partnerství musí vyplnit tuto přihlášku a odevzdat/odeslat ji na kancelář MAS - viz Kontakty
Po schválení/přijetí Valnou hromadou je sepsána Partnerská smlouva.