Vize

Šternbersko je regionem vzájemně spolupracujících subjektů i osob, kterým záleží na kvalitním a dostupném vzdělávání dětí a žáků vedoucím ke zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Chceme, aby mateřské školy, základní školy a ostatní školská zařízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „SO ORP“) Šternberk plnily ve spolupráci s rodinami, zřizovateli a dalšími aktéry v procesu vzdělávání klíčovou roli pro zajištění kvalitního vzdělání obyvatel regionu. Cílem kvalitního vzdělávání je co nejlepší uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a jejich spokojený život.

Chceme, aby školy a školská zařízení plně respektovaly zájmy dětí i žáků a umožňovaly jejich osobnostní rozvoj, při plné podpoře jak znevýhodněných, tak nadaných žáků.

Chceme, aby školy a školská zařízení měly kvalitní materiální a technické zázemí, byly atraktivním místem pro pozitivně motivované pedagogické i nepedagogické pracovníky, a vytvářely tak bezpečné a respektující prostředí, ve kterém se odehrává vzdělávací proces zaměřený na maximální využití potenciálu každého jedince.