Opatření

Opatření

Cíle MAP / Opatření MŠMT

1.1 Zlepšit dostupnost předškolního a základního vzdělání 1.2 Zvýšit kvalitu základního a předškolního vzdělávání 2.1 Zvýšení uplatnitelnosti absolventů (nesoulad ZŠ, SŠ, poptávka/nabídka škol) a návrh nových škol či rozšíření kapacit stávajících 3.1 Prohloubit spolupráci škol s veřejnými a soukromými subjekty
Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita XXX XXX    
Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání   XXX    
Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem X XXX    
Opatření 4: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků   XXX XX XXX
Opatření 5: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO)   XXX    
Opatření 6: Kariérové poradenství v základních školách   X XX XXX
Opatření 7: Investice do rozvoje kapacit základních škol XXX XXX    
Opatření 8: Optimalizace využití kapacit všech škol XXX XXX XXX  
Opatření 9: Rozvoj dovedností učitelů a pedagogických pracovníků za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků bez ohledu na druh znevýhodnění XXX XXX   XXX

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)