Popis projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk

Projekt je realizován od 04/2016 do 01/2018
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000131

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk (dále jen SO ORP Šternberk) bude řešit zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území správního obvodu ORP Šternberk. Předkládaný projekt řeší systémovou spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů v oblasti vzdělávání. Cílem tohoto projektu je plánovat společné a sdílené aktivity v území vedoucí ke zvýšení kvality, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání. Díky dřívějším aktivitám v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude realizován MAP+.

Projekt Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání v lokalitě SO ORP Šternberk je zaměřen především na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Bude řešena komplexní oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání v lokalitě správního obvodu. Projekt je řešen v celorepublikovém kontextu tvorby místních akčních plánů a je v souladu s krajským akčním plánem vzdělávání Olomouckého kraje. MAP bude vytvářen prostřednictvím metody komunitního projednávání za účasti všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání v daném území. Projekt bude respektovat již vzniklá partnerství a realizátoři zapojí rovněž odbornou i laickou veřejnost. Počítá se se zapojením zástupců ČSI, Agentury pro sociální začleňování, Člověk v tísni atd. i zástupců pouze lokálně působících organizací, např. Charita Šternberk. Budou brány v potaz potřeby škol, které byly podrobně zmapovány v rámci řešení projektu OPVK, výzvy č. 46, "Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk", který byl realizován na území správního obvodu v letech 2014-2015. Mezi projektem řešené problémy patří mj.: formulování vize rozvoje vzdělávací soustavy v území, identifikace, analýza a návrhy opatření v problémových oblastech (začleňování znevýhodněných dětí, inkluze ve vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání). V rámci projektu OPVK se podařilo nastartovat spolupráci zástupců škol a zřizovatelů. Projekt MAP v SO ORP Šternberk bude prohlubovat již navázanou spolupráci i v této oblasti. U některých zřizovatelů však stále přetrvává komunikační bariéra směrem ke zřizovaným školám. Projekt tedy bude v obecné rovině řešit systematizaci plánování rozvoje vzdělávací soustavy v území, přičemž se zaměří zejména na kulturu učení, leadership, inkluzi, mentoring a metodickou podporu, aktivizační formy výuky a další důležité cíle v souladu s filozofií tzv. akce KLIMA. Bude řešena i oblast vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy a šíření příkladů dobré praxe v území.

Příčiny výše popsaných problémů v oblasti předškolního a základního vzdělávání lze spatřovat ve více oblastech.

 1. Nedostatečná formulace vize rozvoje vzdělávání spočívá v nízké míře komunikace mezi zřizovateli a školami v minulosti. Chybělo rovněž sdílení zkušeností.
 2. Chybí společné a dlouhodobé plánování včetně informování a plánování při řešení místních problémů a specifických potřeb území.
 3. Oblast inkluze, začleňování a aktivizačních forem výuky nebyla v minulosti systematicky řešena. Učitelé se v této problematice necítí dostatečně kompetentní, jednotlivé školy k ní přistupují rozdílně. Výsledkem jsou značné rozdíly v území a mezi jednotlivými školami navzájem.
 4. Existuje prostor pro zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.
 5. Realizací projektu OPVK vzniklo v území partnerství, které je ovšem potřeba nadále rozšiřovat a rozvíjet. Tvorba MAP bude tento rozvoj a další rozšiřování partnerství mj. řešit.
 6. Identifikované problémy uvnitř jednotlivých škol jsou dány socioekonomickou strukturou žáků na Šternbersku. V území působí Agentura pro sociální začleňování (města Šternberk a Moravský Beroun). Identifikované a již známé potřeby škol budou v první fázi projektu řešeny pomocí opatření MAP+.

Cílem projektu MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Tato spolupráce povede k:

 1. systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 2. sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 3. podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 4. dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 5. zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

logo projektu