O projektu/ O projekcie

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646, je zaměřen na vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností a dobré praxe mezi spolky a obcemi na území MAS Šternbersko, Mikroregionu Šternbersko a Powiatu Prudnického.

Projekt Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie, nr rej.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646, jest ukierunkowany na wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk między stowarzyszeniami i gminami na terytorium LGD Šternbersko i Powiatu Prudnickiego.

 

Záměrem je vytvoření kooperační sítě mezi spolky a obcemi české a polské strany hranice a jejich dlouhodobá spolupráce, návštěvy spojené s výměnou zkušeností. Výstupem projektu budou dvojjazyčné  brožury s názvem "Dobrá praxe samospráv" a "Dobrá praxe spolků", které budou shrnovat nejdůležitější informace a zkušenosti nabyté proběhlými návštěvami. Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě s dlouhodobými kontakty a pravidelnými setkáváními mezi účastníky. Jako hlavní přínos projektu ale předpokládáme vytvoření dlouhodobých vzájemných vztahů mezi zapojenými subjekty, které pomohou v jejich dalším rozvoji v budoucnu.

Celem jest stworzenie sieci współpracy między stowarzyszeniami i gminami z czeskiej i polskiej strony granicy oraz ich długoterminowe współdziałanie, wizyty związane z wymianą doświadczeń. Rezultatem projektu będą dwujęzyczne broszury zatytułowane „Dobra praktyka władze lokalne” i „Dobra praktyka stowarzyszenia”, które podsumują najważniejsze informacje i doświadczenia zdobyte podczas zrealizowanych wizyt. Głównym celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci współpracy utrzymującej długotrwałe kontakty wraz z regularnymi spotkaniami uczestników. Głównym efektem projektu będzie nawiązanie długotrwałych wzajemnych stosunków między zaangażowanymi podmiotami, które pomogą je dalej rozwijać w przyszłości.

 

Projekt je realizován v obodobí 1/2019 až 12/2020 s přispěním Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt jest realizowany w okresie od 01/2019 do 12/2020 przy wsparciu Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i budżetu państwa Republiki Czeskiej.

 

Informace a fotografie z proběhlých setkání jsou ke shlédnutí také na FB projektu/ Informacje i zdjęcia z poprzednich spotkań są również dostępne na facebookowym profilu projektu: facebook-Logo-website