OP Životní prostředí

Základní informace o OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Naše MAS byla úspěšná s žádostí o rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o oblast OPŽP. Otevřela se tak příležitost, rozdělit až 10.000.000,- Kč  na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu v regionu MAS Šternberska.

 

Kdy budou vyhlášeny výzvy:

Výzvy MAS musí být vyhlášené a otevřené nejpozději od konce února 2019.
Počítáme s tím, že některé přílohy je možné vytvářet pouze ve vegetačním období.
Lhůta pro podávání žádostí  bude proto minimálně do května 2019.

 

Kdo může být žadatelem:

obce, dobrovolné svazky obcí
- příspěvkové organizace
školy a školská zařízení, vysoké školy
nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
fyzické osoby podnikající i nepodnikající
církve a náboženské společnosti a jejich svazy
podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva
- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
- státní podniky a organizace
- veřejnoprávní instituce

 

Oblasti možné podpory:

Sídelní zeleň –  alokace dotace: 5.000.000,- Kč

Dotace 60 % na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

Včetně, zakládání trávníků, cest, doplňkových vodních prvků, mobiliáře, …

Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
Maximální náklady na projekt: 5.000.000,- Kč

 

Realizace ÚSES – alokace dotace: 2.500.000,- Kč

100 % dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.

- plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů na orné půdě
- zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou dřevin na orné půdě
- zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě

 

80 % dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

- doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin
- rozšíření existujících prvků o remízy, liniové výsadby
- obnova extenzivních ovocných sadů starých a krajových odrůd ovocných dřevin
- založení interakčních prvků formou výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů

Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč  

 

Protierozní opatření – alokace dotace: 2.500.000,- Kč

80 % dotace na opatření zamezující vodní erozi

- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku 
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku
- preventivní opatření

80% dotace na opatření zamezující větrné erozi

- obnova či zakládání větrolamů
  

Minimální náklady na projekt: 100.000,- Kč
Maximální náklady na projekt: 2.500.000,- Kč

Aktuálně vyhlášené výzvy

Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Uzavřené výzvy

Výzva MAS Šternbersko – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

Upozorňujeme žadatele, že dne 20.5.2019 byla provedena modifikace výzvy!

Modifikace se týkala změny data uzavření výzvy.

text výzvy - modifikace (574.93 kB)

Kritéria pro hodnocení žádostí SC 4.3 (ÚSES, protierozní opatření) (398.65 kB)

Pravidla pro žadatele a příjemce (2.66 MB)

Seznam autochtonní dřeviny (863.77 kB)

Standard Výsadba ovocných stromů (3 MB)

Standard Výsadba stromů (3.43 MB)

Náklady obvyklých opatření MŽP (121.28 kB)

Interní postupy MAS Šternbersko (935.17 kB)

- Pozváka na seminář pro žadatele (456.68 kB)

Informace o výsledku výzvy (431.04 kB)

 

Výzva MAS Šternbersko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

text výzvy (334.31 kB)

Kritéria pro hodnocení žádostí SC 4.4 (sídelní zeleň) (541.16 kB)

Pravidla pro žadatele a příjemce (2.66 MB)

Seznam autochtonní dřeviny (863.77 kB)

Standard Výsadba ovocných stromů (3 MB)

Standard Výsadba stromů (3.43 MB)

Náklady obvyklých opatření MŽP (121.28 kB)

Interní postupy MAS Šternbersko (935.17 kB)

Pozváka na seminář pro žadatele (455.17 kB)

Seznam přijatých žádostí (438.23 kB)

Zápis z Výběrové komise 5. 11. 2019 (714.33 kB)

Zápis z Programového výboru 21. 11. 2019 (143.06 kB)

 

Další relevantní dokumenty

Ukázky typových projektů (2.36 MB)

Ukázky typových projektů pro 88. výzvu (699.34 kB)

Připravované výzvy: prezentace_MAS (279.29 kB)

Prezentace k novým aktivitám OPŽP (9.52 MB)

Sídelní zeleň - doporučení pro realizaci (254.73 kB)

Realizace ÚSES a protierozních opatření - doporučení (511.33 kB)

Metodika přímých a nepřímých nákladů (294.58 kB)