NZÚ Standard

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

Žadatelem o podporu může být pouze:

  • vlastník stávajícího rodinného domu,
  • stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,
  • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu)

Výše podpory, proplacení dotace, další informace

Čerpání prostředků podpory je možné až po vydání kladného rozhodnutí ministra. Podpora je Fondem poskytována ex post, tedy po doložení všech potřebných dokumentů, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet žadatele uvedený v žádosti.

Výše podpory se odvíjí od zvolených dílčích opatření. Podrobné informace, včetně výše dotace a požadovaných dokumentů, jsou v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Do samotné žádosti se propisují údaje ze zpracovaného posudku od energetického specialisty. Jejich seznam je zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx?fbclid=IwAR124nPxp4TXg41d_kzVrPdZbdjxasK6oXGH-yMvsotZj8scvcjQPQtDh4g

Kontaktní osoby:

Celým procesem přípravy a podání žádosti o dotaci vás provedou odborníci na NZÚ Standard:

Bc. Petr Opluštil

Ing. Markéta Krátká

Nejedná se o zaměstnance MAS Šternbersko o.p.s., jde pouze o doporučení na osoby odborně se orientující v problematice NZÚ Standard.