NZÚ Light

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo
  • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
  • v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Výše podpory

  • pro rodinné domy:

výše dotace pro rodinný dům

  • pro bytové domy:

výše dotace pro bytové domy

Proplacení dotace:

  • zpětně u žádostí podaných po realizaci opatření realizovaných po 12. 9. 2022

  • předem u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Jednotlivá opatření lze kombinovat, maximální celková výše podpory v součtu nesmí přesáhnout 150 000 Kč na zateplení a max. 90 000,- na instalaci OZE.

ŽADATEL MŮŽE PODAT NA RODINNÝ DŮM/BYT POUZE JEDNU ŽÁDOST, PROTO JE NUTNO SI POŽADOVANÁ OPATŘENÍ PŘEDEM DŮKLADNĚ PROMYSLET.

Jak požádat o dotaci?

Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR. Pro elektronické podání žádosti je potřeba mít zřízenu tzv. identitu občana nebo bankovní identitu. Se zřízením identity občana a žádostí Vám bezplatně pomůžou pracovnice MAS Šternbersko.

Výběr dodavatele je plně v kompetenci žadatele.

Doporučujeme si před kontaktováním MAS pročíst Závazné pokyny pro žadatele.

Co je potřeba doložit?

Není třeba dokládat projekt ani energetické posouzení. Základem při podání žádosti o dotaci je fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku, záznam o návštěvě na místě, doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu na jméno žadatele a  dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.

Pracovníci MAS nejdříve navštíví dotčenou nemovitost, představí žadateli možnosti podpory v Nové zelené úsporám Light a pořídí fotodokumentaci výchozího stavu. Poté bude společně s žadatelem domluven termín schůzky, na které bude podána žádost o dotaci. Záznam o návštěvě na místě a odborný posudek vypracovává MAS.

Po realizaci všech opatření, na která je čerpána dotace, kontaktujte zaměstnance MAS. Opět navštíví dotčenou nemovitost, zkontrolují a pořídí fotodokumentaci provedených opatření a dokumentaci s tímto spojenou (např. faktury, smlouvy, doklady o úhradě).

Kontaktní osoby:

Ing. Jana Lukešová -  tel.: +420 774 401 559, e-mail: lukesova@mas-sternbersko.cz

Mgr. Lenka Rotterová - tel.: +420 728 696 278, e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz

Osobní schůzka je možná pouze po předchozí telefonické dohodě. Pokud se na uvedené kontakty ihned nedovoláte, žádáme o trpělivost, děláme co můžeme. Na zmeškané hovory voláme zpět dle našich časových možností.

 

Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

logo EU  logo NPO

MAS Šternbersko o.p.s. je žadatelem o finanční prostředky v rámci Národního programu Životní prostředí, který je součástí Národního plánu obnovy. Jeho cílem zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Předmětem podpory je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light.