Kotlíkové dotace

Základní informace

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj:​

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

O dotaci je možné si požádat do 31. srpna 2024.

Od dubna 2022 již není možné získat státní dotaci na výměnu plynového kotle a pořízení nového. 

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory

Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinný dům, bytová jednotka v bytovém domě nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci), který v nemovitosti trvale bydlí.

Výše podpory, proplacení dotace, další informace

Pro nízkopříjmové domácnosti:

 • žadatel a všichni členového jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)

Výše dotace:

až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Tepelné čerpadlo..............................................................180 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva...................130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva....130 000 Kč

Více informací a kontakty najdete na informačním letáku a na stránkách Olomouckého kraje.

Příjem žádostí probíhá přes Krajský úřad Olomouckého kraje. Kontakt pro dotazy a bližší informace k podání žádosti: 585 508 233. 

 

Pro žadatele nesplňující podmímku nízkopříjmové domácnosti:

Dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj. Jednotkovou výši podpory stanovuje přehled níže:

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva: 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet:100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem: 45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu: 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění: 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody: 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění: 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody: 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění: 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody: 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému: 125 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem: 40 000 Kč

Příjem žádostí o dotace je online přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření

Po provedení výměny je potřeba předložit:

 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu
 • kopie zprávy o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle
 • kopie faktur/daňových dokladů