Energetické koncepce, management a společenství

Energetická koncepce

Místní energetická koncepce je analytickým a strategickým dokumentem, který slouží pro rozhodování místní samosprávy při řešení otázek týkajících se způsobů nakládání s energií a zahrnuje jako významnou součást návrh na optimalizaci spotřeby paliv a energie ve vlastních objektech samosprávy s ohledem na nákladovou výhodnost, energetickou bezpečnost a environmentální udržitelnost dodávek energie.

Energetický management

Energetický management zahrnuje zavedení systémů pro efektivní hospodaření s energií v organizacích, které usilují o snížení energetických nákladů a zvýšení účinnosti využití energie v souladu s normou ISO 50001. To zahrnuje tvorbu důležitých dokumentů, definici procesů, a přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie, s cílem dosáhnout udržitelnějšího energetického hospodaření.

Energetické společenství 

Energetické společenství je iniciativa, která umožňuje sdílení energie mezi členy komunity na lokální úrovni. Toto sdružení může vzniknout mezi obyvateli bytových domů, vlastníky jednotek, obcemi nebo různými subjekty, které chtějí společně investovat do obnovitelných zdrojů energie a efektivněji spravovat jejich spotřebu. Výhodou je nižší energetická závislost na tradičních dodavatelích a zvýšení efektivity využití produkované energie.

16 obcí z celkových 22 z území MAS Šternbersko se rozhodlo o zavedení následujícího energetického opatření:

tab. přehled energetika