Co je MAS

Místní akční skupina (MAS) pochází z anglického Local Action Group. Původ slova vede k jeho mezinárodnímu významu, momentálně se s MAS setkáme skoro ve všech zemích Evropské unie. MAS je stále ještě poměrně nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy (obcí), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a neziskového sektoru (spolky, hasiči, …) v území, kde jsou sídla s méně než 25 000 obyvateli, tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov.  Tato metoda partnerství má svá pravidla, a má mezinárodní zkratku LEADER. Evropské instituce prosazují komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) pro přerozdělení dotací na venkově. Hlavním zdrojem finanční podpory doposud byl původně Program rozvoje venkova ČR s řídícím orgánem Ministerstvem zemědělství a zprostředkujícím subjektem Státním zemědělským a intervenčním fondem. V programovém období 2014 – 2020 mohla MAS Šternbersko přerozdělovat finanční prostředky prostřednictvím čtyř operačních programů:

  • Program rozvoje venkova

  • Integrovaný regionální operační program

  • OP Zaměstnanost

  • OP Životní prostředí

V České republice nyní působí na 180 MAS a pokrývají 82%  území, tj. 5200 obcí. V území širšího regionu Šternberska vznikla iniciativa na založení MAS, jejímiž členy je 22 obcí a minimálně stejný počet podnikatelů, zemědělců a neziskových organizací (podmínka CLLD). Administrativně byla využita původní MAS Haná pod Jedovou o.p.s.

V novém plánovacím období EU 2021-2027 totiž bude opět příležitost získat na venkov finanční prostředky na rozvojové záměry veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím MAS (kromě existence dalších finančních nástrojů EU). Kromě obcí budou mít  opět příležitost žádat o finanční prostředky všechny subjekty s právní subjektivitou působící na jeho území, které budou splňovat předpoklady dané v tu dobu platnými podmínkami pro určitou podporovanou aktivitu nebo činnost v rámci MAS. Zjednodušeně, dotace nebudou úplně na vše, ale některé důležité činnosti a projekty budou podpořeny v rozsahu jako doposud (např. zlepšení strojního vybavení, sociální inkluze, bezpečnost v dopravě, rozvoj školství, podpora zemědělských činností apod.). Právě teď se rozsah podporovaných činností diskutuje, ale i tak je už teď povinností představitelů samosprávy udělat maximum v připravenosti na čerpání možných dotací.