Popis aktivit

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání

Popis aktivity: V rámci této aktivity budou realizovány vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky a další pracovníky ve vzdělávání. Jednotlivé akce budou zaměřeny na rozšíření znalostí o alternativních metodách výuky a vzdělávání, které umožňují individuální přístup k dětem a žákům (heterogenním skupinám) a tím umožňují i lepší inkluzivní vzdělávání a lepší integraci dětí a žáků. Budou zrealizovány kurzy/semináře zaměřené na pedagogický přístup prosazovaný programem Začít spolu, Feuersteinovy metody a Montessori pedagogický přístup.

Celkem proběhne 5 ucelených vzdělávacích konceptů:

 • Začít spolu pro MŠ.
 • Začít spolu pro ZŠ.
 • Montessori pedagogika pro MŠ.
 • Montessori pedagogika pro ZŠ.
 • Feuersteinovy metody.

Klíčová aktivita 3: Aktivní vyhledávání a oslovování rodin

Popis aktivity: V rámci této aktivity Mediátor se zaměřením na vzdělávání vyhledá a osloví rodiny dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní, a bude s nimi pravidelně komunikovat a spolupracovat. Tyto rodiny bude motivovat k účasti na informativních seminářích zaměřených na témata:  zápisy do mateřských škol,  termíny zápisů do mateřských škol, potřebné dokumenty k zápisu, podmínky a pozitiva předškolního vzdělávání, možnosti řešení finančních problémů a alternativní možnosti spojené s docházkou do mateřských škol - školné (odpuštění, snížení), docházka pouze dopoledne, stravné, alternativní příležitosti - předškolní kluby či přípravné ročníky, dodatečné
služby - školní psycholog, mateřská centra, NNO, specializovaná pracoviště a konkrétní formy pomoci. Tyto informativní semináře budou probíhat vždy 1x za pololetí ve Šternberku a 1x za pololetí v Moravském Berouně.

Cílem aktivity je motivovat a podpořit rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí v oblasti předškolního vzdělávání a vytvoření funkčního systému předávání informací o předškolním vzdělávání rodinám ze sociálně vyloučeného prostředí.


Klíčová aktivita 4: Poradenství a podpora rodičům a pedagogickým pracovníkům

Popis aktivity: Podpora rodičům: Převážně formou individuálních setkávání bude rodičům poskytnuta podpora a poradenství při jednání s pracovníky MŠ a ZŠ, sociálních a zdravotnických služeb. Každý rok proběhne hromadné setkání s rodinami (1x ve Šternberku a 1x v Moravském Berouně), na tato hromadná setkávání naváží individuální setkávání podle potřeby jednotlivých rodin.

Podpora pedagogům: Mediátor se zaměřením na vzdělávání podpoří pedagogy svou přítomností při jednáních s pracovníky sociálních a zdravotnických služeb. V rámci podpory pedagogům budou probíhat poradenské/podpůrné aktivity na třech úrovních:

 1. Hromadné setkání všech učitelů a ředitelů MŠ/ZŠ,
 2. Školní setkání pracovníků konkrétní MŠ/ZŠ a řešení problémů/situací dané MŠ, či ZŠ,
 3. Individuální řešení/konzultace s konkrétními učiteli s konkrétní třídou/dětmi/žáky dané třídy.

Klíčová aktivita 5: Vzdělávací aktivity pro rodiče

Popis aktivity: V rámci této aktivity se zaměříme především na vzdělávání rodičů. Samotné vzdělávací aktivity budou doplněny o vzdělávací materiály, které budou přizpůsobeny specifikům cílové skupiny znevýhodněných rodičů. Na tuto aktivitu budou pozváni všichni rodiče dětí, kteří navštěvují, či budou navštěvovat MŠ. Každý rok proběhne série vzdělávacích aktivit (ve Šternberku i v Moravském Berouně) na tato témata:

 1. Dítě a jeho tělo. Dítě a jeho psychika. Dítě a ten druhý. Dítě a společnost. Dítě a svět.
 2. Podmínky předškolního vzdělávání: Životospráva. Psychosociální podmínky. Organizace. Spoluúčast rodičů.
 3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Klíčová aktivita 6: Spolupráce škol při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání

Popis aktivity: V rámci této aktivity proběhne setkání dětí z MŠ s dětmi ze ZŠ.

Děti ze ZŠ navštíví děti v MŠ, kde se seznámí a prostřednictvím výtvarné činnosti se naučí spolupracovat, komunikovat, překonat ostych, vyjádřit svůj názor.

Děti z MŠ navštíví děti v ZŠ, kde pro ně budou žáky ZŠ nachystány didaktické hry, žáci ze ZŠ za ně budou mít zodpovědnost během dopoledne.


Klíčová aktivita 7: Spolupráce MŠ s dalšími institucemi

Popis aktivity: Cílem aktivity je vzájemné setkávání zástupců MŠ se zástupci dalších institucí zaměřujících se na výchovu a péči o děti předškolního věku (zejména se zástupci dětský klubů, dětských skupin, mikrojeslí, jeslí, lesních školek, atd.) za účelem společného vzdělávání, výměny zkušeností, příkladů dobré praxe, sdílení informací, či organizace vzájemných návštěv. Tato setkání budou probíhat vždy 1x za pololetí.


Klíčová aktivita 8: Podpora hospitací a sdílení dobré praxe mezi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky škol

Popis aktivity: Cílem této aktivity je podpořit pracovníky v MŠ a ZŠ ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí/žáků prostřednictvím vzájemné výměny/hospitace.


Klíčová aktivita 9: Vzdělávací aktivity o prázdninách

Popis aktivity: Cílem je zmírňování tzv. prázdninového propadu v učení v průběhu letních prázdnin, který je nejvýraznější právě u žáků z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Aktivita je zaměřena na zprostředkování vzdělávacích příležitostí, které umožní žákům využít a rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost v průběhu letních měsíců. Čtení a matematiku jsme zakomponovali do her v přírodě, na hřišti i ve městě. Vzdělávání o prázdninách bude probíhat formou tzv. „Prázdninové družiny“. Samotná výuka/vzdělávání bude probíhat formou hry. Dle počasí bude buď venku, nebo uvnitř. Tuto aktivitu bude realizovat jen jedna škola a tou je ZŠ Moravský Beroun.


Klíčová aktivita 10: Kariérové poradenství

Popis aktivity: Cílem této aktivity je cíleně organizovat aktivity směřující k vhodné volbě povolání, ke vstupu na trh práce a setrvání v pracovní aktivitě. Prostředí, ze kterého znevýhodnění žáci pocházejí, je v této oblasti většinou málo podnětné, žákům chybí pozitivní vzory a je třeba u nich cíleně budovat pozitivní postoj k uplatnění na trhu práce.


Klíčová aktivita 11: Skupinové výjezdové aktivity

Popis aktivity: Výjezdové aktivity mají za cíl síťovat pracovníky ve vzdělávání, diskutovat a společně řešit otázky týkající se inkluzivního vzdělávání, prevenci syndromu vyhoření, vzájemné spolupráce pedagogů. Výsledkem bude popis diskutovaných problémů s návrhem jejich řešení/dalšího postupu.


Klíčová aktivita 12: Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově

Popis aktivity: V rámci této aktivity budou realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na vzdělávaní dětí v MŠ. Jedná se o program s názvem Příběh pana Tydýta (vysvětlení inkluze pro děti v MŠ). Program zaměřený na inkluzi bude realizován ve všech relevantních třídách zapojených MŠ.


Klíčová aktivita 13: Personální podpora inkluzivního vzdělávání ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis aktivity: Aktivita je zaměřená na školy hlavního vzdělávacího proudu, a to jak MŠ, tak i ZŠ, které vyučují a vzdělávají děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit prostřednictvím podpůrných personálních pozic. Cílem aktivity je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí ve 3 ZŠ (ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, ZŠ nám. Svobody Šternberk, ZŠ Moravský Beroun) a 2 MŠ (MŠ Světlov Šternberk, MŠ Moravský Beroun).