O projektu

Název projektu: Společně za kvalitní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016957
Období realizace projektu: 1. 5. 2020 – 31. 12. 2022
Příjemce projektu: MAS Šternbersko, o. p. s.

Jaký je cíl projektu?

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit Šternberska a Moravskoberounska. Aktivity projektu jsou zaměřené na přímou podporu MŠ a ZŠ v oblasti zavádění inkluzivního vzdělávání, na osvětové aktivity směřované na veřejnost, na realizaci aktivit pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání, a na financování podpůrných personálních pozic, které doplní aktivity škol realizované z výzev na zjednodušené projekty.

Pro zabezpečení kvalitního vzdělávání na území města Šternberka a Moravského Berouna, celkovou prosperitu území a jeho harmonický rozvoj je nezbytné:

 • Postupně rozšiřovat nabídku speciálních vzdělávacích programů v mateřských i základních školách včetně podpory inkluzivního vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání ve snaze eliminovat dopady koncentrace znevýhodněných dětí a žáků v jedné lokalitě.
 • Prohlubovat další odborné kvalifikace pedagogických pracovníků za účelem zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků.
 • Prostřednictvím výměny zkušeností, návštěvy jiných škol, ale i pravidelných setkávání a realizací seminářů proškolit zástupce škol v oblasti inkluze/společného vzdělávání, které nerozumí, nemají s ní žádné zkušenosti.
 • Poskytnout učitelům podporu, která změní jejich nezájem o zavádění inkluzivního prostředí školy.
 • Zajistit vzdělávání pro pedagogy v oblasti inkluze/společného vzdělávání přímo v místě pracoviště.
 • Vytvářet pozitivní inkluzivní prostředí.
 • Podílet se na kampani/osvětě v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami apod.
 • Informovat a vzdělávat znevýhodněné rodiče o povinnostech rodiče v souvislosti s povinnou školní docházkou a předškolním vzděláváním, jaké to má negativní důsledky, když dítě do MŠ či ZŠ nedochází.
 • Informovat a vzdělávat znevýhodněné rodiny o vzdělávacím systému.
 • Poskytovat pozitivní vzory pro vzbuzení zájmu o vzdělání.

Jaké jsou cílové skupiny?

 • Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním
 • Rodiče dětí a žáků
 • Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže
 • Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol a školských zařízení
 • Veřejnost