Přehled aktivit

 upozornění

Název aktivity: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km​

Popis aktivity: Cílem aktivity je vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání (realizace do vzdálenosti 10 km), které je zaměřeno na specifické tematické varianty (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, ICT, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání, kulturní povědomí a vyjádření apod.) s cílem podpořit profesní růst pracovníků v neformálním vzdělávání pomocí dalšího vzdělávání, zejména pracovníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže.            

Realizátor aktivity:

 •  MAS Šumperský venkov
 •  MAS Moravská brána

Název aktivity: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně 8 hodin – realizace ve vzdálenosti 10 a více km        

Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst osob, pracovníků a dobrovolníků v neformálním vzdělávání dětí a mládeže (realizace ve vzdálenosti 10 a více km) pomocí dalšího vzdělávání, kdy tito pracovníci budou podporováni ve svém odborném růstu účastí na vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí ve vybraných tématech. Nově získané vědomosti budou dále využívat v každodenním životě v práci s dětmi a mládeží.              

Realizátor aktivity:

 • MAS Hranicko
 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Moravská brána

Název aktivity: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv bez financování osobních nákladů           

Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit osoby v neformálním vzdělávání dětí a mládeže, kdy díky vzájemné výměně dvou vybraných pracovníků z daných neziskových organizací dojde k získání nových informací, znalostí, dovedností, zkušeností a poznatků. 

Realizátor aktivity:

 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Horní Pomoraví

Název aktivity: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím vzájemných návštěv  s financováním osobních nákladů            

Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit pracovníky v neformálním vzdělávání ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí a mládeže prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pracovníky  z různých NNO/pobočných spolků/pedagogy z různých škol/školských zařízení v ČR.              

Realizátor aktivity:

 • MAS Hranicko
 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Moravská brána

Název aktivity: Tandemové neformální vzdělávání (TNV) bez financování osobních nákladů        

Popis aktivity: Cílem aktivity je zajištění tandemového vzdělávání, kdy při jednom vzdělávání v jedné hodině působí dva pracovníci, či pedagogové. Na děti bude mít společné vzdělávání pozitivní vliv a zažijí v tandemu dvou vedoucích skvělou zábavu. Tandemové vzdělávání bude náročnější na čas, jelikož vyžaduje více prostoru na přípravu, realizaci a vyhodnocení, které bude probíhat celkem v deseti hodinách realizovaných jednotlivě po šedesáti minutách.           

Realizátor aktivity:

 • MAS Horní Pomoraví

Název aktivity: Tandemové neformální vzdělávání (TNV) s financováním osobních nákladů         

Popis aktivity: Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pracovníků organizací působících v neformálním vzdělávání dětí a mládeže v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a klíčových kompetencí s dalšími aktéry vzdělávání – s pracovníky jiných NNO, škol či školských zařízení. Díky spolupráci těchto organizací se zlepší kvalita neformálního vzdělávání, což bude mít také pozitivní vliv i na výsledky formálního vzdělávání.       

Realizátor aktivity:

 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Horní Pomoraví

Název aktivity: Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

Popis aktivity: Aktivita je zaměřena na jednotlivé tematické oblasti s cílem podpořit a zvýšit kompetence pracovníků v neformálním vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím spolupráce s využitím prvků mentoringu. Podmínkou aktivity je spolupráce experta, který má znalosti z oblasti forem a metod práce, a dalšími minimálně 2 kolegy (začátečníky). Aktivity tedy probíhají vždy v počtu tří pracovníků NNO. Expert společně s pracovníky povede vzdělávací blok v délce minimálně 5 hodin vzdělávacích aktivit (setkání, lekcí, mentorských aktivit aj.), který je ukončen reflexí. Cílem aktivity je seznámit se s novou formou nebo metodou vzdělávání, případně získat větší povědomí a jistotu v jejím používání v praxi.      

Realizátor aktivity:

 • MAS Šumperský venkov

Název aktivity: Klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin           

Popis aktivity: Cílem aktivity je podpořit účastníky v tomto neformálním vzdělávání ve vybraných oblastech: klub demokratického občanství, badatelský klub a klub praktických dovedností.

Realizátor aktivity:

 • MAS Hranicko
 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Moravská brána

Název aktivity: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin bez financování osobních nákladů      

Popis aktivity: Aktivita je chápána jako blok projektového vzdělávání, který musí být realizován v rozsahu minimálně čtyř hodin a smyslem této aktivity je, aby vedoucí pracovník klubu k sobě přizval odborníka z praxe a společně připravili a vedli projektové NV, které bude zaměřeno na předem vybrané oblasti, které jsou charakteristické například tím, že kladou  důraz na aktivizační metody vzdělávání, využívají metody kooperativního učení, podporují samostatnost v rozhodování, týmovou spolupráci, rozvíjí kritické myšlení, kreativní metody vzdělávání, praktické využití teoretických poznatků a kladou důraz na interdisciplinární vztahy.       

Realizátor aktivity:

 • MAS Horní Pomoraví

Název aktivity: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů       

Popis aktivity: Cílem aktivity je rozvíjet kompetence pracovníků NNO v přípravě a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Jednotka aktivity bude probíhat vždy tak, že minimálně jeden pracovník NNO ve spolupráci s odborníkem z praxe na dané téma naplánuje a zrealizuje projektový den v zařízení NNO nebo v jeho blízkém okolí v délce 4 hodin pro 1 skupinu účastníků. Aktivitu je nutné realizovat v zařízení klubovny/sídla NNO (či v blízkém okolí).

Realizátor aktivity:

 • MAS Hranicko
 • MAS Šumperský venkov
 • MAS Šternbersko
 • MAS Mohelnicko
 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 • MAS Moravská cesta
 • Bystřička
 • MAS Hanácké Království
 • MAS Hanácký venkov
 • MAS Moravská brána

Název aktivity: Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin  

Popis aktivity: Cílem aktivity je rozvíjet kompetence pracovníků NNO v přípravě a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Jednotka aktivity bude probíhat vždy tak, že minimálně jeden pracovník NNO ve spolupráci s odborníkem z praxe na dané téma naplánuje a zrealizuje projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin pro 1 skupinu účastníků. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od klubovny/sídla NNO.        

Realizátor aktivity:

 • MAS Hranicko
 • MAS Horní Pomoraví
 • MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 • MAS Hanácké Království
 • MAS Hanácký venkov

MAS Moravská brána