Popis projektu

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008987

Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022

Anotace projektu:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území. Realizuje naplánované aktivity z místního akčního plánu, jež vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ.  Bude tak podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Důraz bude kladen na podporu pedagog. pracovníků včetně vedoucích pedagog. pracovníků v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí projektu je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Cíle projektu:

Během 4 let realizace projektu budou dosaženy tyto cíle:

Hl. cíle projektu:

 • vzájemná spolupráce na kvalitním a dostupném vzdělávání dětí a žáků,
 • MŠ a ZŠ plní ve spolupráci s rodinami, zřizovateli a dalšími aktéry v procesu vzdělávání klíčovou roli pro zajištění kvalitního vzdělání,
 • školy a školská zařízení plně respektují zájmy dětí i žáků a umožňují jejich osobnostní rozvoj, při plné podpoře jak znevýhodněných, tak nadaných žáků,
 • školy a školská zařízení jsou atraktivním místem pro pozitivně motivované pracovníky.

Dílčími cíli projektu jsou:

 • rozvoj vnitřního potenciálu a spolupráce škol,
 • podpora konkrétních opatření vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I.,
 • zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 • orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání,
 • zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území,
 • zajištění dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každé dítě/každého žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce s veřejností a rodiči, zřizovateli a veřejností,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků,
 • pokračování v podpoře vytvořených partnerství,
 • pokračování v rozvoji spolupráce a společného strategického plánování v těchto partnerstvích,
 • podpora strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán,
 • sdílení a výměna dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání,
 • budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území,
 • zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách,
 • společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně - specifických problémů a potřeb,
 • vyhodnocování přínosů spolupráce,
 • rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Jaké změny očekáváme:

V souvislosti s realizací projektu dojde k dalšímu rozvoji a rozšíření komunikační platformy pracující na společném plánování aktivit vedoucích k pokroku ve vzdělávání v regionu. Projekt tak naváže na aktivity realizované již v rámci MAP I. Zavedení společného plánování se stane novým a důležitým prvkem řízení škol. Dojde k systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ. Bude dbáno na rozvoj potenciálu každého žáka, sdílené porozumění a orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Takto dojde ke zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělávání pro každého žáka, včetně těch s potřebou inkluze. Zlepšení spolupráce v území, využití mimoškolních zdrojů pro rozvoj dětí a žáků, povede ke zlepšení spolupráce škol navzájem, spolupráce škol s rodiči a zlepšení výsledků žáků ohrožených studijním neúspěchem, anebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Komunitně plánovaný rozvoj školského systému na Šternbersku zabezpečí budoucí orientaci na priority, které vzejdou od samotných aktérů, tedy mj. učitelů a ředitelů, umožní jim tak přímo ovlivnit budoucí směřování území v oblasti vzdělávání. To jim dá mj. pocit sounáležitosti a pozitivní motivace což příznivě prospěje rozvoji škol i práci s dětmi. Budeme udržovat a využívat funkční sítě partnerů zainteresovaných stran. Větší mírou zapojíme lokální partnery, kteří se budou podílet na koncipování výchovně-vzdělávacích cílů dle aktuálních potřeb daného území. Využijeme odborných kapacit území s podrobnou znalostí vzdělávacích potřeb a příležitostí na daném území. Zajistíme spolupráci pedagogů jednotlivých stupňů škol, zkvalitnění úrovně vzdělávání zejména v sociálně vyloučených lokalitách, zvýšení prevence předčasného ukončování školní docházky a umožnění zpětného začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, větší podporu rozvoje předškolního vzdělávání, větší podporu neformálního vzdělávání na daném území, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ a rozvoj základních gramotností žáků.

publicita