Zapojení aktérů

1.1 Nositel a partner Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Šternberk

Dne 18. 11. 2015 vydala Regionální stálá konference pro území Olomouckého kraje stanovisko, že nositelem pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Šternberk (dále jen „MAP“) bude MAS Šternbersko o.p.s. Je to subjekt, jehož členství tvoří 22 obcí, 27 neziskových organizací či fyzických osob a 10 podnikatelských subjektů. Pokrývá tak většinu území ORP Šternberk.

Nositel projektu zabezpečuje řízení celého projektu a jeho organizaci. Dále zabezpečuje materiálně technické zázemí pro setkávání orgánů MAP a veškerý projektový servis.

MAS Šternbersko o.p.s. realizuje MAP společně s partnerem, městem Šternberkem. Partner je aktivně zapojen do celého procesu realizace projektu. Poskytuje především odborné a materiálně technické zázemí správního obvodu ORP. Projektu se věnují pracovníci odboru školství, kteří pravidelně komunikují se školami v SO ORP v rámci již existující sítě. Zástupci města Šternberka jsou zapojeni především do odborné roviny projektu a do realizační roviny projektu (aktivity realizované v nadstavbě MAP+, tzn. školní psychologové, školní asistenti a aktivity doučování). Partnerství MAS a města Šternberka se osvědčilo již v projektu Zvyšování kvality vzdělávání v SO ORP Šternberk, realizovaném v rámci OP VK v letech 2014 – 2015 v daném území[1].

[1] Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0009. Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk. Termín zahájení: 24. 6. 2014. Termín ukončení: 30. 6. 2015. Žadatel: Město Šternberk.

Mapa znázorňující vazby mezi MAS Šternbersko o.p.s. a územím SO ORP Šternberk

(pro názornost doplněn SO ORP Olomouc)

uzemi_so_orp_sternberk_a_mas_sternbersko_obrazek_1

1.2. Relevantní aktéři v regionu

Relevantní aktéři v regionu
  Vliv
  Nízký Vysoký
Zájem Nízký
 • Děti a žáci
 • Široká veřejnost
Vysoký
 • Významní zaměstnavatelé, např. 
  • EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
  • Robertshaw s.r.o.
  • TŘÍDIČ s.r.o.
  • Paseka, zemědělská a.s.
  • Psychiatrická léčebna Šternberk
  • Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Šternberk
  • GRANITOL akciová společnost
  • Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace
  • Policie ČR
  • Město Šternberk – Městský úřad
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ostatní pracovníci v oblasti vzdělávání
 • Neziskové organizace a zájmová sdružení
 • Dům dětí a mládeže Šternberk
 • Městská kulturní zařízení Šternberk
 • Rodiče dětí a žáků
 • Sdružení přátel školy
 • Zpracovatel MAP
  • MAS Šternbersko o.p.s.
  • Město Šternberk
 • Školy a školská zařízení (včetně ZUŠ) účastnící se MAP a jejich vedoucí pracovníci (ředitelé)
 • Obce účastnící se MAP
  • Město Šternberk
  • Obec Hnojnice
  • Obec Jívová
  • Obec Žerotín
  • Obec Domašov nad Bystřicí
  • Obec Hraničné Petrovice
  • Obec Mutkov
  • Obec Komárov
  • Obec Štarnov
  • Obec Lipina
  • Obec Domašov u Šternberka
  • Obec Hlásnice
  • Obec Mladějovice
  • Obec Babice
  • Obec Řídeč
  • Obec Strukov
  • Obec Horní Loděnice
  • Obec Lužice
  • Obec Huzová
  • Město Moravský Beroun
  • Obec Norberčany
  • Obec Město Libavá

1.3. Cílové skupiny

Důležitou části zapojených aktérů jsou cílové skupiny, kam patří děti a žáci; pedagogičtí pracovníci; pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže; pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství; pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu; rodiče dětí a žáků; vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; veřejnost; zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Důležitou cílovou skupinou jsou zejména děti a žáci. Motivování dětí a žáků pro zapojení v projektových aktivitách využívá jejich zájem o budoucí směr rozvoje s ohledem na klíčové kompetence a možnosti budoucího uplatnění na trhu práce. V rámci projektu jsou vytvořeny specifické komunikační nástroje informování pro tuto cílovou skupinu (semináře, workshopy, vzájemné návštěvy školských zařízení) a jsou stanoveny motivační metody, jak zvýšit u dětí a žáků zájem o vzdělávání a jeho kvalitu. Nejen děti a žáci jsou v práci projektu motivováni, ale taktéž jsou informováni a motivováni rodiče, aby podporovali své děti k dosahování lepších studijních výsledků a k využívání nejrůznějších vzdělávacích projektů. Zástupci rodičů jsou členy řídícího výboru a taktéž pracovních skupin – minitýmů, získávají tedy aktuální informace o stavu zpracování strategických dokumentů a přímo se podílejí na jejich tvorbě.

Neméně důležitou cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení, kteří prostřednictvím projektu posilují vztahy a vazby na zřizovatele. Jsou nedílnou součástí řídícího výboru a jednotlivých minitýmů, kde získávají informace a zkušenosti s přípravou strategického plánování a potřebný základ pro možnosti čerpání podpory rozvoje školy. Realizace projektu umožňuje pracovníkům škol a školských zařízení sledovat vývoj vlastní školy v čase v porovnání s ostatními školami zapojených do realizace projektu a vyhodnocovat tak individuální kvalitativní posuvy v přímé vazbě na lokální parametry či unikátní podmínky daného zařízení. Možnosti srovnávání školních výsledků s výsledky škol z regionu a vzájemné návštěvy škol umožňují sdílet příklady dobré praxe, což pozitivně ovlivňuje jejich další aktivity v počátečním vzdělávání.

Realizace projektu podporuje taktéž informování a motivování pedagogických pracovníků, pracovníků a dobrovolných pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže a zaměstnanců veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice k aktivnímu zapojení v nabízených aktivitách. Tyto cílové skupiny jsou již zapojeny při vytváření MAP a dostávají aktuální informace o zpracovávání MAP. Taktéž se podílejí na dodávání informací potřebných ke zpracování analytické části a opatření MAP a vybraní zástupci se již aktivně účastní pracovních skupin a jsou členy řídícího výboru.

Veřejnost je informována o stavu přípravy a realizace projektu prostřednictvím webových stránek realizátora projektu. Zástupci cílové skupiny jsou členy pracovních skupin a přímo se tedy podílí na tvorbě strategických dokumentů svými cennými zkušenostmi a poznatky. Zapojení veřejnosti do realizace projektu MAP napomáhá zmírnit negativní postoj škol k přijímání systémových změn, neboť se přímo vyjadřují k daným problémům a jejich názory jsou diskutovány v rámci pracovních skupin či realizačního týmu.

Realizace projektu se bezprostředně dotýká též pracovníků organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství a pracovníků popularizující vědu a kurikulární reformu, kteří se přímo podílí na realizaci projektu formou jejich zapojení v řídících strukturách. Díky tomu získávají informace a zkušenosti s přípravou strategického plánování a potřebný základ pro svou další činnost.

1.4. Aktéři zapojení do zpracování strategie

Na tvorbě MAP se podílejí všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Na začátku realizace došlo k oslovení všech těchto aktérů, kteří dostali možnost vyjádřit se k zájmu o další podílení se na procesu tvorby daného dokumentu. Ti, kteří svůj zájem projevili, byli začleněni do realizačního týmu dle jejich odbornosti, znalosti území, dosavadní praxe apod.

Realizační tým projektu je složen ze dvou částí – projektové a odborné. Projektová část týmu je složena z těchto pozic: projektový manažer, asistent manažera, finanční manažer.

Odbornou část týmu pak tvoří koordinátor tvorby MAP (facilitátor), zpracovatelé MAP, odborný konzultant, vedoucí minitýmů, členové minitýmů, odborní lektoři, vedoucí řídícího výboru a členové řídícího výboru.

V rámci MAP+ do odborné části týmu dále náleží pozice: školní psycholog, školní asistent, vedoucí kroužků doučování (učitelé ZŠ).

Minitýmy jsou významnou platformou pro zapojení relevantních aktérů z regionu (zejména z oblasti školství a veřejného sektoru). Zde dochází k projednávání návrhů, opatření a řešených oblastí v souladu s prioritními opatřeními MAP. Úlohou minitýmů je vznášet svá stanoviska, náměty a připomínky k podkladům, které obdrží od realizačního týmu. Klíčovou rolí členů minitýmů je přenos informací o podmínkách a potřebách svého pracoviště tak, aby MAP co nejpřesněji reflektoval reálnou situaci a potřeby regionu.

1.5. Způsob zapojení hlavních a méně významných aktérů

Všichni hlavní (relevantní) aktéři, kteří byli v průběhu přípravné fáze osloveni, byli do procesu přípravy MAP vhodně zapojeni (viz kapitoly výše). Pochopitelně také existuje skupina méně významných aktérů, u kterých bylo na základě pečlivého posouzení nositele MAP shledáno, že jejich činnost nijak nesouvisí s oblastmi, které jsou v MAP řešeny, a tudíž by jejich zapojení nic nepřineslo. Tito nezapojení aktéři však stále mají možnost reakce na jednotlivé výstupy, které jsou vytvořeny. Ty jsou totiž umísťovány na veřejně přístupnou internetovou stránku s možností zaslat zpracovatelům komentáře k těmto výstupům.