Implementační část

Principy MAP

Principy MAP jsou základními obecnými pravidly, kterými se řídili nejen relevantní aktéři při vytváření místního akčního plánu, ale jsou také aplikovatelná během realizace a naplňování vytvořeného dokumentu MAP. Principy byly identifikovány na základě osvědčených postupů, které jsou mezi aktéry považovány za správné a důležité.

Právě pomocí těchto základních pravidel a způsobů je zaručeno, že všichni, kterých se to týká, mohou aktivně přispět k formování důležitých aspektů rozvoje vzdělávání v regionu. Je tak zajištěno, aby výsledná podoba důležitých rozhodnutí skutečně vycházela z potřeb regionu a region byl o nich dostatečně informován.

Následující popis principů MAP vychází z definic uvedených v dokumentu týkajícím se tvorby MAP, který je nazván Postupy MAP. Pro odlišení byla přímá citace uvedena kurzívou.

Princip spolupráce

V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé.

 • Zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. soukromoprávní zřizovatelé škol zapsaných v rejstříku škol, a zřizovatelé dalších vzdělávacích zařízení.
 • Poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání.
 • Za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé.

Spolupráce je iniciovaná realizačním týmem MAP, se součinnosti ze strany Řídícího výboru a členů minitýmů. Spolupráce obcí, které jsou zároveň zřizovateli základních a mateřských škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání byla na území ORP Šternberk nastavena ještě před začátkem projektu, jehož výstupem je tento dokument. Způsob spolupráce byl pak dodržován v průběhu tvorby MAP. Došlo však k prohloubení vazeb mezi jednotlivými aktéry, především v rovině vzájemné komunikace škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Poměrně dobře se do spolupráce podařilo zapojit i rodiče dětí a žáků, či představitele jednotlivých obcí.

Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně spolupráce

s veřejností: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování občanů, konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postoje veřejnosti k dokumentu), spoluúčast veřejnosti na plánování. Je důležité upozornit, že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázány systém. Při zapojování spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo všechny tyto části.

Dotčená veřejnost je do plánovacích procesů zapojena prostřednictvím několika informačních kanálů a možností ovlivnit podobu dokumentu MAP. Informace jsou především zveřejňovány na webových stránkách www.mas-sternbersko.cz (záložka MAP) a pomocí místních tiskovin. Webové stránky tvoří ústřední informační kanál a jsou zde zveřejňovány informace o akcích, vytvořené dokumenty, plánované i proběhlé vzdělávací akce apod. Veřejnost se mohla zapojit také skrze připomínkování či doplnění Strategického rámce MAP. Pro rodiče dětí a žáků byl vytvořen dotazník hodnotící mateřské a základní školy. Do Řídícího výboru, ústředního orgánu MAP, byli nominováni i rodiče či zákonní zástupci dětí a žáků, kteří mohou iniciovat vyhledávání a zapojení nových partnerů.

Princip dohody

Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace odsouhlasených aktivit.

Celá strategická část dokumentu MAP, tedy zejména vize, priority a cíle vychází ze závěrů předchozích diskuzí, sběru podkladů v regionu a následného připomínkování. Části obsahující návrhy akcí či projektů, tedy Strategický rámec MAP a Roční akční plán byly po sběru informací mezi řediteli škol a zřizovateli rozpracovány v minitýmech, jejichž složení je otevřené pro všechny zájemce o danou problematiku. Po připomínkování návrhů těchto částí došlo ke schválení ze strany Řídícího výboru. Takto byl zajištěn konsenzus nad výslednou podobou MAP.

​Princip otevřenosti

Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a informální vzdělávání. Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem.

Do tvorby MAP jsou zapojeni všichni relevantní aktéři, kteří projevili zájem o spolupráci. Tito aktéři byli aktivně vyhledáváni Realizačním týmem. Mohou se zapojit do plánování, přinášet do procesu vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe. Tvorba a realizace MAP samozřejmě respektuje zásady rovných příležitostí a možnosti aktivní participace všech dotčených zájmových skupin.

​Princip SMART

Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na jejich realizaci. Realizace musí být proveditelná, a proto by měla být sestavena jako SMART: S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků, M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající, A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými kompetencemi i povinnostmi, R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí být proveditelný a zdroje dostupné, T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín.

Tvorba a realizace MAP respektuje zásady SMART pro tvorbu strategických dokumentů. V dokumentu jsou uvedena specifická opatření a kroky, včetně konkrétních projektových záměrů získaných od aktérů v regionu. Měřitelnost je zajištěna definovanými indikátory a také možností sledovat, které projekty budou v rámci realizace uskutečňovány, i s tím, který cíl MAP či opatření MŠMT daný projekt naplňuje. Akceptovatelnost je zajišťována častým projednáváním a také zveřejňováním jednotlivých částí MAP. Realistický přístup byl zajištěn účastí nejen odborníků, ale také všech aktérů. Na základě jejich připomínek byl dokument postaven tak, aby byl realizovatelný. Pro naplnění cílů MAP byl stanoven termín do roku 2023. Jednotlivé dílčí kroky, respektive akce, mají svůj vlastní termín.

​Princip udržitelnosti

Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji.

Projekt MAP je udržitelný, vychází z jasně definovaných potřeb a plánované aktivity jsou vytvářeny realizátory a projednány v místním partnerství. Bude i nadále aktualizován Strategický rámec MAP, realizovány Roční akční plány apod. Je také naplánováno pokračování projektu MAP, ve kterém dojde k aktualizaci dokumentu MAP a výraznější podpoře implementace.

​Princip partnerství

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt.

Partnerství MAP bude složeno z relevantních místních aktérů na předmětném území. Partnerství může být dále rozšiřováno o nové partnery, kteří projeví zájem o zapojení. Důraz je kladen i na přípravu společných projektů, jejichž realizace pouze jediným subjektem by nebyla účinná či nebyla možná.

​Řízení a organizační zajištění MAP

Organizační struktura

Hlavním principem organizační struktury MAP SO ORP Šternberk je partnerství, na kterém participuje široká platforma spolupracujících subjektů. Toto partnerství je otevřené všem zájemcům o rozvoj kvality vzdělávací soustavy. Struktura a konkrétní složení partnerství, co se personálního obsazení týče, je předmětem dohody relevantních aktérů na předmětném území. V rámci tohoto partnerství byly vytvořeny struktury, které přímo vytvářejí relevantní výstupy jako je například dokument MAP.

Za nejvyšší orgán Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je považován Řídící výbor. Za realizaci všech aktivit, organizaci diskuzí, rozvoj partnerství a spolupráce a tvorbu dokumentu MAP je zodpovědný Realizační tým. Odbornou stránku ve smyslu znalosti regionu zajišťují Minitýmy, které v projektu zastávají funkci pracovních skupin.

Obrázek 1: Schéma organizační struktury MAP

Snimek_obrazovky_6

​Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení Řídícího výboru odpovídá složení partnerství v ORP Šternberk. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Výbor si volí svého vedoucího. Řídí se schváleným Statutem a Jednacím řádem. Tyto dokumenty, a dále zápisy z jednání Řídícího výboru, jsou dostupné na webových stránkách MAS Šternbersko o.p.s. u projektu MAP, konkrétně na https://mas-sternbersko.cz/projekty-a-aktivity-1/map-i/odkazy-a-dokumenty.

Řídící výbor se schází podle potřeby, případně komunikuje prostřednictvím prostředků dálkové komunikace.

 • Zástupce nositele projektu: Ing. Veronika Machowská, MBA – MAS Šternbersko o.p.s.
 • Zástupce města ORP: Michal Oborný – Město Šternberk
 • Zástupce mikroregionu: Ing. Zdenka Szukalská – Mikroregion Moravskoberounsko
 • Zástupce mikroregionu: Dana Haasová – Mikroregion Šternbersko
 • Zástupce odborné veřejné správy,  vedoucí Řídícího výboru: Mgr. Jana Kameníčková – Městský úřad Šternberk
 • Zástupce rozvojové agentury: Ing. Aleš Calábek, MBA – GHC regio s. r. o.
 • Zástupce krajské školy: Mgr. Zuzana Parmová – ZŠ Šternberk, Olomoucká
 • Zástupce ITI: Ing. et. Ing. Jitka Gregorová – Magistrát města Olomouce
 • Zástupce KAP: Bc. David Mišo, DiS – Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Zástupce zřizovatele ZŠ, MŠ: Ing. Stanislav Nykl – Obec Štarnov
 • Zástupce ASZ: Mgr. Břetislav Fiala – Agentura pro sociální začleňování
 • Zástupce vedení škol: Mgr. Jaromír Sedlák – ZŠ Šternberk, Svatoplukova
 • Zástupce vedení škol: Mgr. Marie Šímová – ZŠ a MŠ Město Libavá
 • Zástupce mateřského centra: Pavlína Vyvozilová – Charita Šternberk
 • Zástupce neformálního a zájmového vzdělávání: Mgr. Miroslav Sadil – DDM Šternberk
 • Zástupce ZUŠ: Mgr. Jaroslava Čapková – ZUŠ Šternberk
 • Zástupce rodičů: Lenka Šimková – Městský úřad Šternberk
 • Zástupce MAS: Petra Janišová – MAS Bystřička

Realizační tým

Realizační tým MAP je složen z několika pozic, které jsou rozděleny do týmu projektového a odborného. Projektový tým je složen z pozice projektového manažera, finančního manažera a asistenta manažera. Odborný tým tvoří Koordinátor tvorby MAP (facilitátor), Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie), Odborný konzultant, Vedoucí a členové minitýmů, Odborní lektoři a Evaluátor. V rámci aktivity realizace (MAP+) do odborné části týmu dále náleží Školní psycholog, Školní asistent, Vedoucí kroužků doučování (učitelé ZŠ). Všichni členové týmu disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi.

V rámci efektivního řízení projektu bude nastaven systém pravidelných porad sloužících k efektivnímu řízení projektu. Porady bude svolávat projektový manažer, který bude zapojen do administrativní i odborné roviny projektu.

Pro efektivní komunikaci členů týmu mezi sebou i pro úložiště dokumentů bude zřízeno internetové rozhraní, prostřednictvím něhož fungovala komunikace členů týmu.

Protože se na tomto MAP podílí i partner s finanční účastí (město Šternberk), jsou přijata opatření a nastaven režim komunikace mezi žadatelem a partnerem tak, aby docházelo k efektivnímu řízení a byly navzájem koordinovány aktivity a řešeny případné problémy.

Systém řízení byl nastaven tak, aby zajišťoval průběžné řízení a kontrolu realizace (pravidelná vyhodnocení na poradách, kontrola plnění úkolů, harmonogram aktivit pro další období atd.). Řízení je prováděno tak, aby bylo umožněno včasné identifikování případných rizik a byl eliminován jejich dopad na realizaci projektu.

Projektový manažer

Řeší výkaznictví, publicitu projektu, sběr a shromažďování dat pro monitorovací zprávy, dohled nad dodržováním výstupů projektu, indikátorů, harmonogramu a nad věcným plněním, připravuje monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Řeší i odbornou část: např. podílí se na vytvoření Řídícího výboru a minitýmů, a jejich koordinaci, mapování investičních priorit v území, analytické práci atd.

Finanční manažer

Má na starosti dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci, účastní se kontrol projektu, provádí účetnictví.

Odborný konzultant

Odborně garantuje záměry města Šternberk (obce s rozšířenou působností) ve vztahu k tvorbě MAP, spolupracuje s facilitátorem.

Asistent manažera

Jedná se o organizační pomoc při přípravě jednání, kulatých stolů, pracovních skupin, řídícího výboru, vzdělávacích aktivit apod. Dále zajišťuje archivace, přípravu podkladů, komunikaci, vyřizuje korespondence.

Koordinátor tvorby MAP (facilitátor)

Řídí průběh a realizaci aktivit/setkání, vytváří podmínky pro spolupráci s aktéry. Komunikuje se zapojenými školami, zřizovateli atd., koordinuje vznik MAP, zajišťuje podkladové materiály a tyto pak předkládá minitýmům a Řídícímu výboru MAP, zajišťuje organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP, vyhodnocuje realizované aktivity a dosahování cílů MAP.

Zpracovatelé MAP (analýzy, strategie)

Shromažďují a zpracovávají podklady a materiály získané napříč všemi aktivitami odborné části projektu. Podílí se na tvorbě a zpracování strategie MAP včetně analytické části, strategického rámce a následně akčního plánu.

Vedoucí a členové minitýmů

Minitýmy jsou platformou pro projednávání návrhů, opatření a řešených oblastí v souladu s prioritními opatřeními MAP.

Odborní lektoři

Vedou vzdělávací aktivity v MAP.

Evaluátor

Zajišťuje evaluaci vzdělávacích aktivit a aktivit z oblasti MAP+ včetně přípravy průběžné a závěrečné evaluační zprávy.

Aktualizace MAP

V průběhu tvorby i realizace MAP může dojít k objektivní potřebě dílčí změny místního akčního plánu. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. pokyn řídícího orgánu), tak vnitřními vlivy (např. změna podmínek v regionu, na kterou musí MAP reagovat). Možnosti aktualizace MAP závisí na fázi, ve které se MAP nachází. Vliv na aktualizaci MAP má také pokračování projektu v rámci další výzvy.      

Aktualizace ve fázi tvorby MAP

Aktualizace v této fázi probíhá během realizace projektu, což je konkrétně od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2018. Aktualizace jsou možné téměř okamžitě, v závislosti na projednání s Realizačním týmem, který je má na starosti. V průběhu této fáze se zjistilo, že nejčastější změny přicházející od relevantních aktérů mimo Realizační tým jsou v seznamu investičních a neinvestičních priorit, kde průběžně probíhá sběr podnětů. Tyto změny se v plné míře promítnou přibližně jednou za 6 měsíců při aktualizaci Strategického rámce MAP, kterou vždy schválí Řídící výbor.

Aktuální podobu textu celého dokumentu MAP mohou aktéři ovlivnit v závislosti na přípravách jednotlivých kapitol. Ty jim jsou vždy distribuovány, případně jejich obsah je s aktéry konzultován. Mimo to, změny mohou vyplynout také z vnitřní evaluace, která je dle postupů MAP povinná po 12 měsících realizace a na konci projektu.

Aktualizace ve fázi realizace MAP

V době následné realizace MAP (2018–2023) se předpokládá, že bude nutné některé části MAP aktualizovat. Aktualizace bude probíhat v rámci dalšího pokračujícího projektu týkajícího se MAP a bude reflektovat následující vývoj v oblasti vzdělávání na území ORP Šternberk.

Mimo tuto plánovanou aktualizaci, pokud se ukáže, že realizací projektů vzdělávacích institucí nedošlo k uspokojivému vývoji příslušných cílů, je nutné blíže zanalyzovat příčiny takového vývoje. Nejedná-li se o neočekávané vnější vlivy, pak může být příčina buď na straně chybně nastaveného cíle, anebo na straně neprovázanosti konkrétního projektu vzhledem ke stanovenému cíli. V obou případech je nutné, aby Realizační tým navrhl opatření ke změně. Může se jednat především o návrh vhodnějšího typu projektu do Ročního akčního plánu. Všechny změny MAP je nutné důkladně prodiskutovat s dotčenými aktéry (ideálně v rámci společných jednání).

Monitoring a vyhodnocování realizace MAP

Vyhodnocování průběhu a výsledků realizace MAP poskytuje zpětnou vazbu o plnění předchozího nastavení MAP a vlivu tohoto plnění na rozvoj vzdělávání na předmětném území. Vyhodnocování MAP umožňuje průběžně kvalifikovaně posuzovat, jak je MAP nastaven ve vazbě na reálný vývoj v oblasti vzdělávání na území. Výsledky vyhodnocování jsou tak důležitým argumentačním nástrojem pro obhajobu případných úprav/změn MAP v průběhu jeho realizace. Vyhodnocování MAP bude tedy probíhat průběžně po celou dobu jeho realizace, a to alespoň jedenkrát ročně.

Zodpovědnost za monitoring průběhu realizace MAP má Realizační tým. Ten zodpovídá za celkovou koordinaci všech aktivit souvisejících s řízením MAP. Je zodpovědný za to, že se s MAP bude pracovat, že zodpovědné subjekty budou usilovat o jeho naplnění, a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat k plnění stanovených cílů.

Realizační tým je tedy výkonnou a koordinační jednotkou, nicméně pro výkon své činnosti potřebuje součinnost orgánů, které mohou rozhodovat. Tím je Řídící výbor MAP, který činí klíčová rozhodnutí při naplňování MAP, zejména týkající se jeho změn a úprav, ale také schvalování akčního plánu. Řídící výbor schvaluje vyhodnocení MAP a přijímá opatření vyplývající ze závěrů hodnocení.

MAP bude naplňován především projektovými záměry zařazenými do každoročně schvalovaného akčního plánu. Ty by měly přispívat k naplnění stanovených cílů v dokumentu MAP. Pro jednotlivé cíle pak byly nastaveny indikátory. Realizační tým bude zodpovědný za hlídání plnění jednotlivých cílů a za sledování vývoje indikátorů. Bude tedy v území iniciovat kroky směřující k plnění cílů, komunikovat s ostatními subjekty v území, dbát na to, aby se do budoucích akčních plánů dostávaly konkrétní kroky, které přispějí k plnění cílů, kontrolovat, že do příslušného rozpočtu budou zahrnuty prostředky určené k plnění cílů atd. Hlavní zodpovědnosti v procesu implementace strategie uvádí následující tabulka.

Tabulka 2: Zodpovědnosti v procesu implementace MAP

Tabulka 2: Zodpovědnosti v procesu implementace MAP

Činnost v rámci implementace

Zodpovědná osoba / subjekt

Název subjektu/zaměstnavatele

Koordinace implementačních aktivit

Realizační tým

Průběžně

Návrh projektů do akčního plánu

Minitýmy, ostatní aktéři

Každoročně

Výběr projektů do akčního plánu

Řídící výbor MAP

Každoročně

Předložení akčního plánu ke schválení na následující rok

Realizační tým

Každoročně

Vyhodnocení plnění akčního plánu za předchozí rok

Realizační tým ve spolupráci s Minitýmy

Každoročně

Projednání vyhodnocení plnění akčního plánu za předchozí rok

Řídící výbor MAP

Každoročně

Zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP

Zapojení subjektů

Zapojení subjektů do tvorby MAP již bylo popsáno v rámci kapitoly 4 Strategická část – Strategický rámec priorit MAP do roku 2023. V podkapitole týkající se popisu zapojení aktérů je vysvětlen způsob podílení se všech aktérů v regionu na tvorbě MAP. Prostor je dán především nositeli a partnerovi MAP, cílovým skupinám a dalším aktérům.

​Způsoby informování

Komunikace s partnery a cílovými skupinami MAP je realizována pomocí rozmanitých nástrojů a komunikačních prostředků, jejichž základní přehled je uveden níže. V tabulce dále jsou pak uvedeny komunikační kanály v dělení podle cílových skupin, na které jsou zaměřeny.

Články

Články podávají aktuální informace o MAP, aktivitách a výstupech projektu. Mohou mít i ryze odborné zaměření vyplývající z obsahu MAP. Výběr médií není omezen a závisí na oslovení konkrétní cílové skupiny.

Internet

Informace o projektu, aktuální dokumenty, výstupy či informační zdroje jsou veřejně dostupné na webových stránkách MAS Šternbersko o.p.s. (www.mas-sternbersko.cz), kde je zřízena záložka s názvem „MAP“.

E-mail

E-mailová komunikace probíhá v rámci komunikace směrem k veřejnosti, relevantním aktérům, MŠMT atd. Klíčové informace, stanoviska či závažná sdělení jsou archivována.

Osobní komunikace

Jedná se především o formu rozhovorů či diskusí, především ve směru k relevantním aktérům a veřejnosti.

Způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek

Podněty a připomínky jsou přijímány jak písemnou, tak ústní formou (telefonicky, na jednání). K této variabilitě bylo přistoupeno s ohledem na různorodost relevantních aktérů v oblasti vzdělávání (od škol až po rodiče dětí a žáků). Preferovaný způsob je však písemný, formou emailu. Takto vznikne dohledatelný záznam, na který je možné kvalifikovaně reagovat.

Termíny přijímání podnětů a připomínek se liší v závislosti na konkrétním podkladu, který má být připomínkován. V tabulce níže je uvedena obvyklá délka pro podávání připomínek a návrhů k jednotlivým typům podkladů.

Tabulka 3: Obvyklé termíny pro připomínky a návrhy

Typ podkladu

Obvyklý termín pro připomínky a návrhy

Zápisy z jednání Řídícího výboru

5 dní

Zápisy z jednání Realizačního týmu

5 dní

Kapitoly analytické části

15 dní

Aktualizovaný Strategický rámec

10 dní

Seznamy projektových záměrů

10 dní

Roční akční plán

10 dní

Ostatní podklady

5 dní

Způsoby a termíny pro vypořádání připomínek

Připomínky jsou vypořádávány obvykle v co nejkratší dobu, s ohledem na priority aktuálně řešených témat. K připomínkám je poskytnuta zpětná vazba, adresovaná většinou konkrétnímu přispěvateli. Obvyklý termín vyřešení připomínek je 5 pracovních dní, v závažnějších případech je doba prodloužena individuálně, po domluvě s přispěvatelem.

Nejzávažnější připomínky jsou diskutovány na jednáních Realizačního týmu, případně Řídícího výboru. Způsob vypořádání připomínek je rozdělen do dvou skupin:

·         Akceptované připomínky, které jsou zapracovány.

·         Neakceptované připomínky, ke kterým je přispěvateli poskytnuta zpětná vazba s odůvodněním nezapracování.

Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (vyjma škol)