4. Řízení MAP

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá po celou dobu realizace, tedy 22 měsíců, od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2018
Aktivita bude probíhat souběžně s tvorbou strategie a jejím cílem bude tvorba funkčního aparátu (implementační struktury) k jejímu naplňování a řízení MAP. Ve vazbě na návrh strategie bude realizačním týmem vytvořena odpovídající organizační struktura (systém minitýmů a poradních orgánů). Budou popsány komunikační mechanismy uvnitř MAP a základní procesy fungování MAP.

Části aktivity: Identifikace dotčené veřejnosti, Základní struktura partnerství, Komunikační strategie (popis zapojení dotčené veřejnosti), Popis fungování MAP.

Výstupy aktivity: Principy MAP v následující struktuře:

  • tabulka: území/plán-pracovní orgán-složení-četnost setkávání-odpovědná osoba, popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti.

Průběh:

  1. Realizační tým identifikuje dotčenou veřejnost a zapojí relevantní aktéry do plánování.
  2. Realizační tým spolu s návrhem strategie vypracuje i koncept organizační struktury.
  3. Návrh organizační struktury včetně zapojení dotčené veřejnosti bude projednán v rámci partnerství.

V rámci aktivity řízení MAP bude realizována rovněž účast a spolupráce na odborných panelech v příslušných individuálních projektech systémových (Metodická podpora procesu tvorby krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, Podpora vytvoření komplexního systému hodnocení, Podpora budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání, Podpora zavedení kariérního systému učitele do praxe a Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami).