2. Realizace plánu

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá: duben-září 2016

Obsah této aktivity vychází ze zpracovaného plánu v oblasti vzdělávání, který vznikl v rámci řešené výzvy OPVK č. 46 v projektu "Zvyšování kvality vzdělávání v SO ORP Šternberk".

Cílem aktivity realizace je: realizovat navržená opatření směřující k podpoře dětí ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání na Šternbersku. V rámci Lokální strategie základního vzdělávání v SO ORP Šternberk byly identifikovány problémové oblasti, přičemž Problémová oblast 1: dostupnost a kvalita základního vzdělávání je dále rozpracována na dílčí cíle.

a) školní psycholog:

Strategie navrhuje vytváření zdravého sociálního klimatu v prostředí školy jako efektivní prevence sociálně patologických jevů. Významná je nejen v této oblasti právě role školních psychologů, která se osvědčila např. při spolupráci s rodiči, Orgán sociálně-právní ochrany dětí (zkráceně OSPOD), Agentura pro sociální začleňování (zkráceně ASZ), Charitou a dalšími organizacemi.

b) školní asistent:

Role školního asistenta se pro školy jeví jako nezbytná při řešení problému inkluze a práci se žáky se sociálním znevýhodněním (Šternberk, Moravský Beroun). Viz strategie: Podpora pedagogů při práci se žáky se sociálním znevýhodněním a žáky z málo podnětného rodinného prostředí, uplatnit a zlepšit organizační formy výuky a vyučovací metody podporující rovný přístup ke vzdělání, práce s asistentem pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, dle lokálních podmínek a potřeb doporučovat zřízení funkce školního asistenta.

c) doučování slabších žáků:

Jedná se o aktivitu, která v předcházejícím školním roce prokazatelně přinesla výsledky při práci s ohroženými žáky. Školy by v této aktivitě rády pokračovaly. Navržená opatření realizace vychází vstříc specifickým potřebám úplných i malotřídních škol v SO ORP.

Očekávaným výstupem je zlepšení školního klimatu a lepší výsledky dětí.

Zkušenosti z realizační fáze budou využity dále při tvorbě o ověření MAP.

Po 1. 9. 2016 budou realizovány tyto aktivity formou šablon zjednodušeného financování.