1. Akční plánování

  • tvorba strategického rámce a nastavení priorit do úrovně možných opatření a aktivit, identifikace pro území významných tematických oblastí

Podaktivita 1.

a. Rozvoj partnerství: ustavení řídícího výboru. Budou probíhat jednání zaměřená na povinná i volitelná a průřezová témata.

b. Dohoda o prioritách: na základě vyhodnocení dotazníku MŠMT, výstupů ze školních plánů, analýz existujících strategií a dalších zdrojů dat. Popis potřeb investic včetně stupně připravenosti. Výstupem budou investiční potřeby, využitelné mj. pro žadatele v IROP a "Strategický rámec MAP do roku 2023".

c. Akční plánování na místní úrovni - dojde k sestavení akčního ročního plánu obsahujícího konkrétní opatření včetně odpovědnosti, termínů (SMART). Dojde k nastavení neinvestičních aktivit škol a aktivit spolupráce, v rámci povinných, doporučených i průřezových opatření, i v souvislosti s investičními aktivitami. Budou přijata rozhodnutí, zda budou zpracovány některé aktivity do logických rámců.

d. Budování znalostních kapacit: Vzdělávání pedagogů, řídících pracovníků ve školství a dalších odborných pracovníků pro děti a mládež v povinných a ve zvolených oblastech, např. inkluze, čtenářská a matematická gramotnost a manažerské vzdělávání pro řídící pracovníky ve školství.

Název klíčové aktivity: 1.

a) Rozvoj partnerství

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá v úvodní fázi projektu: duben-červen 2016

Vzhledem k realizaci MAP+ bude jako vstup projektu využito již existujících akčních plánů, lépe řečeno strategií zpracovaných v rámci projektu Meziobecní spolupráce, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Budou však využity jako podkladový materiál, mj. v úvodní fázi k oslovení aktérů a sestavení řídícího výboru (ŘV).

Již v rámci přípravy projektu byli vytipováni relevantní aktéři z území k účasti v ŘV. Počítá se se zástupci těchto organizací (v souladu s metodikou): zástupce MAS Šternbersko, města Šternberka, města Moravský Beroun, mikroregionů Šternbersko a Moravskoberounsko, Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, zástupce kraje, zástupce ITI Olomoucké aglomerace, zástupce KAP, zástupci zřizovatelů škol, zástupce ASZ, zástupci škol (např. ředitelé), zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci ZUŠ, zástupci rodičů (doporučení školskými radami nebo SRPŠ), zástupci MAS z území SO ORP: Moravská cesta a MAS Bystřička aj. Dojde tedy k posílení a partnerství aktérů i veřejnosti. Facilitátor a projektový manažer osloví hlavní aktéry s žádostí o nominace; z došlých nominací pak navrhnou personální složení ŘV a první jednání ŘV bude mj. diskutovat případné rozšíření, doplnění, apod. Ve vazbě na to dojde k ustanovení finální podoby ŘV.

V rámci Aktivity rozvoj partnerství bude také probíhat spolupráce s příslušným projektem individuálním systémovým (realizátor NIDV), který se bude zaměřovat na oblast Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Tato spolupráce bude probíhat formou účasti relevantních aktérů na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkáních určených k výměně zkušeností.

Výstupy - řídící výbor včetně dokumentů (vznik bude doložen v první zprávě o realizaci), zápisy ze společných jednání, prezenční listiny.

Kandidáty navrhne území v takovém termínu, aby řídící výbor mohl být ustaven nejpozději do termínu první monitorovací zprávy (do konce června).

b) Dohoda o prioritách - analytická část

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá v úvodní fázi projektu: červen-září 2016

Analytická část: interpretace statistických dat, revize a průnik stávajících strategických dokumentů a nalezení klíčových prioritních oblastí s cílem stanovení vize vzdělávání v území MAP.

  1. Vyhodnocení agregovaného dotazníku MŠMT a dalších údajů z oblasti školství, které bude třeba doplnit (za povinná, volitelná i průřezová témata): Provede realizační tým.
  2. Zjištění potřeb investic a plánů aktivit, včetně stupně připravenosti: Realizační tým (RT) projedná v území na kulatých stolech a provede sběr plánů aktivit investičních i neinvestičních. Zdůrazní potřebu doložení souhlasu zřizovatele pro zařazení záměru do akčních plánů konkrétních roků. Motivuje ředitele k postupnému vyjednání těchto souhlasů.
  3. Syntéza existujících strategií a plánů vzdělávání, stanovení prioritních oblastí rozvoje: Dojde k vyhledání horizontálních a vertikálních strategických dokumentů (MAP, KAP, ITI, SCLLD aj.). RT provede syntézu z SCLLD, Meziobecní spolupráce a OPVK a dalších strategií, ŠVP. Cílem je mj. jejich implementace, včlenění do specifických podmínek SO ORP a jako integrální součást tvorby MAP.
  4. Projednání analytické části MAP: Návrh analytické části bude k dispozici na webových stránkách žadatele. Dojde k zapojení aktérů do projednání prioritních oblastí - kulaté stoly v území, setkání s řediteli a starosty a dalšími aktéry v území. Realizační tým seznámí na kulatých stolech území s výstupy z analýzy, provede zjištění zájmu území na zařazení jednotlivých prioritních oblastí a ke zvoleným oblastem provede SWOT-3 analýzu, která bude rovněž obdobným způsobem projednána s relevantními aktéry.

Výstupem bude vymezení problémových oblastí a SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí (min. pro povinná opatření).

Na základě výstupů bude proveden výběr z doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP. Součástí výstupů bude popis potřeb investic včetně stupně připravenosti - navazují souhlasy zřizovatelů se zahrnutím investic do dokumentu.

b) Dohoda o prioritách - Strategický rámec MAP do roku 2023

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá v období: červen-září 2016
Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 - navazuje na analytickou část.
Obsahuje vizi a návrh strategických cílů včetně indikátorů formou tabulky.

Postup:
Řídící výbor definuje vizi do roku 2023 a provede návrh dlouhodobých priorit.

Proběhne jednání řídícího výboru, na kterém bude vytvořen návrh Strategického rámce MAP do roku 2023. Popis vazeb priorit na existující strategie provede realizační tým. Dojde k projednání priorit v území na kulatých stolech - setkání s řediteli škol a starosty a dalšími aktéry v území provedou vedoucí minitýmů (koordinátoři). Řídící výbor upraví priority dle výstupů z území a schválí priority. Proběhne sběr připomínek, které budou vypořádány řídícím výborem. Jednání řídícího výboru provede finální schválení Strategického rámce do roku 2023 včetně souladu investičních potřeb s návrhem strategického rámce. Proběhne informování partnerů o schváleném trategickém rámci MAP do roku 2023.

Výstupem jsou:

  • Vize do roku 2023 priority a popis jejich vazeb na existující strategie
  • Strategie naplnění priorit - cílový stav v roce 2023
  • Strategický rámec MAP do roku 2023

c) Akční plánování

Popis klíčové aktivity:

Aktivita probíhá v úvodní fázi projektu: září 2016-prosinec 2017

Akční plánování: cílem této aktivity bude podpora a rozvoj metody akčního plánování na Šternbersku. Pro MAP budou vypracovány návrhy aktivit, jejichž realizace povede k dosažení cílových hodnot.

Proces tvorby: Sestavení akčního plánu: proběhne realizace kulatých stolů v území, sloužících k upřesnění konkrétních projektů a záměrů z území jak investičních tak neinvestičních. Budou nastaveny konkrétní odpovědnosti, termíny a měřitelné indikátory (SMART). Současně se partneři vyjádří, které projektové záměry by chtěli dopracovat do fáze přípravy projektů. Získání detailních podkladových údajů pro rozhodování ŘV z území provede facilitátor ve spolupráci s vedoucími minitýmů. Budou realizovány kulaté stoly v území k přípravě projektů spolupráce. Řídící výbor sestaví akční plán pro nadcházející rok. Řídící výbor na základě shromážděných podkladů rozhodne, které projektové záměry budou rozpracovány do podoby logických rámců (nepovinná aktivita). Na základě těchto informací dojde k schválení první verze finálního MAP. Proběhne informování partnerů o akčním plánu na příští rok, paralelně bude probíhat případné vypracování určených záměrů do podoby logických rámců nebo příprava projektů v území. V další fázi bude připomínkování finální verze MAP. Řídící výbor provede schválení finální verze MAP po vypořádání připomínek.

Výstupem budou:
Neinvestiční aktivity škol a aktivity spolupráce navazující na investiční opatření

  • Roční akční plán včetně opatření, odpovědností, termínů a měřitelných indikátorů
  • Rozhodnutí, pro jaké aktivity se dopracují logické rámce

Finální verze MAP schválená ŘV

d) Budování znalostních kapacit

Popis klíčové aktivity: Aktivita probíhá: září 2016-prosinec 2017, s výjimkou letních prázdnin

Budování znalostních kapacit: I když jsou neinvestiční opatření, aktivity škol a aktivity spolupráce až výstupem samotného akčního plánování, budou vzdělávací aktivity realizovány již v průběhu tvorby MAP. Vzdělávací aktivity budou zvoleny tak, aby vhodně přispěly k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP a efektivnějšímu plánování. Jejich podrobnější přehled je uveden v příloze "Plán vzdělávacích aktivit". Nicméně je třeba říct, že přesná podoba vzejde až z potřeb území po projednání a volbě jednotlivých volitelných opatření.

Plán vzdělávání je popsán v agregované podobě, s uvedením základního cíle a předmětu vzdělávání a jeho vazby na opatření MAP, nikoliv až na úroveň podrobného popisu jednotlivých vzdělávacích akcí. Přesnější specifikace konkrétních vzdělávacích aktivit vyplyne až postupně v procesu zpracování MAP v komunikaci s místními aktéry i s externími odborníky. Vzdělávání bude přednostně realizováno jako cyklus na sebe navazujících vzdělávacích modulů, které budou rozvíjet klíčové kompetence účastníků pro přípravu a budoucí realizaci MAP, přičemž část modulů bude tvořit společný základ pro partnery klíčové pro přípravu a řízení realizace MAP a část bude volitelná podle vlastní specializace a zájmu účastníků zapojených do tvorby MAP.

Cílovou skupinou aktivity budování znalostních kapacit budou především: Nositelé MAP, členové relevantních pracovních skupin, další pozvaní účastníci, tedy ředitelé a zástupci ředitelů škol, učitelé, představitelé samospráv atd.