Mikroregion Šternbersko

Mikroregion Šternbersko funguje jako dobrovolný svazek 26 obcí, jehož cílem je iniciovat spolupráci obcí na místní úrovni, nalézat společná řešení problémů, umožnit lepší přenos informací mezi obcemi, zpracovávat projekty a připravovat se k účasti na regionálních projektech vedoucích k revitalizaci venkovského prostoru regionu.

V roce 2015 byla zpracována nová strategie Mikroregionu, ve které byly vytyčeny priority, a v rámci této se aktuálně připravují a realizují společné projekty z oblasti strategického rozvoje, životního prostředí, cykloturistiky a meziregionální spolupráce. Mikroregion se v roce 2016 zapojil do projektu Svazu měst a obcí s názvem „Centra společných služeb“. Pracovníci Mikroregionu díky jeho realizaci zajišťují servisní a poradenské služby pro členské obce i veřejnost. Mikroregion také funguje jako informační platforma pro obce, organizuje pravidelná tematická setkání představitelů samospráv týkající se aktuálních témat. Pro obce zpracovává strategické rozvojové dokumenty (programy rozvoje), koncepční dokumenty (pasporty), pomáhá jim s projekty, veřejnými zakázkami a ochranou osobních údajů (GDPR).

Více informací o činnosti Mikroregionu Šternbersko je na jeho webových stránkách.

V projektu přeshraniční spolupráce funguje jako partner zprostředkující výměnu zkušeností a dobré praxe mezi obcemi.

 

Mikroregion Šternbersko działa jako dobrowolny związek 26 gmin, którego celem jest inicjowanie współpracy między gminami na poziomie lokalnym, szukanie wspólnych rozwiązań problemów, umożliwianie lepszego przekazywania informacji między gminami, przygotowanie projektów i udział w projektach regionalnych prowadzących do rewitalizacji obszarów wiejskich w regionie.

W 2015 r. została opracowana nowa strategia Mikroregionu, w której określono priorytety, a obecnie są przygotowywane i realizowane wspólne projekty z dziedziny rozwoju strategicznego, środowiska, turystyki rowerowej i współpracy międzyregionalnej. W 2016 r. mikroregion dołączył do projektu Związku Miast i Gmin nazywającego się „Centra usług wspólnych”. Dzięki jego realizacji pracownicy Mikroregionu świadczą usługi i doradztwo dla gmin członkowskich i społeczeństwa. Mikroregion działa również jako platforma informacyjna dla gmin, organizując regularne spotkania tematyczne przedstawicieli władz lokalnych dotyczące aktualnych tematów. Przygotowuje dla gmin strategiczne dokumenty rozwojowe (programy rozwojowe), dokumenty koncepcyjne (paszporty), pomaga im w projektach, zamówieniach publicznych i ochronie danych osobowych (RODO).

Więcej informacji na temat działalności Mikroregionu Šternbersko można znaleźć na jego stronach internetowych.

W projekcie współpracy transgranicznej jest partnerem ułatwiającym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między gminami.

Mikroregion_Olo_2