Dokumenty a odkazy/Dokumenty i linki

Prezentace z úvodního setkání k představení projektu zde (786.27 kB) ke shlédnutí. / Prezentacja ze spotkania wprowadzającego w celu przedstawienia projektu jest do objerzenia tutaj (786.27 kB).

Materiály z diskusního semináře „Investiční příležitosti“, konaného dne 11. 4. 2019 jsou k dispozici zde:

pozvánka a program zde (666.02 kB)

 • RNDr. Jiří Juránek Ph.D., Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje - prezentace (1.78 MB) Podpora hospodářského rozvoje Olomouckého kraje
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA, ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc - prezentace (5.61 MB) Činnost OHK, spolupráce s obcemi, možnosti přeshraniční spolupráce
 • Jarosław Szóstka, wiceburmistrz gminy Prudnik - prezentace (3.27 MB) Brownfield textilní továrny FROTEX v Prudniku – možnosti nového využití a Podnikatelská zóna Prudnik a české investice ve městě
 • Ing. Rudolf Pečinka, předseda Mikroregionu Šternbersko, starosta obce Dolany - prezentace (1.23 MB) Likérka Dolany – možnosti rozvoje brownfieldu v centru obce; Golf Resort Dolany – Véska – geneze vývoje, přínosy pro obec
 • Ing. Jiří Petřek, bývalý předseda Mikroregionu Šternbersko - prezentace (6.62 MB) Centrum zdraví Bohuňovice: Využití zdevastovaného objektu v centru obce pro jiný účel; prezentace (2.88 MB) Aktivizace uzavřeného výrobního závodu v Bohuňovicích

Materiały z seminarium dyskusyjnego „Możliwości inwestycyjne”, które odbyło się 11.042019 r. są dostępne tutaj:

 • zaproszenie i program tutaj (666.02 kB)
 • RNDr. Jiří Juránek Ph.D., Wydziała Rozwoju Strategicznego Kraju Ołomunieckiego- prezentacja (1.78 MB) Wspieranie rozwoju gospodarczego Kraju Ołomunieckiego
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA, dyrektor Powiatowej Izby Gospodarczej w Ołomuńcu - prezentacja (5.61 MB) Działalność izby gospodarczej, współpraca z gminami, możliwości współpracy transgranicznej
 • Jarosław Szóstka, wiceburmistrz gminy Prudnik - prezentacja (3.27 MB) Tereny poprzemysłowe fabryka włókiennicza FROTEX w Prudniku - możliwości nowego wykorzystania i Strefa Przemysłowa Prudnik oraz czeskie inwestycje w mieście
 • inż.Rudolf Pečinka, przewodniczący Mikroregionu Šternbersko, burmistrz Dolan- prezentacja (1.23 MB) Zakłady produkcji Likieru Dolany - możliwości rozwoju terenów poprzemysłowych w centrum wsi; Golf Resort Dolany - Véska - geneza rozwoju, korzyści dla gminy
 • inż. Jiří Petřek, były przewodniczący mikroregionu Šternbersko- prezentacja (6.62 MB) Centrum Zdrowia Bohuňovice: Wykorzystanie zdewastowanego budynku w centrum wioski do innego celu; Aktywacja zamkniętego zakładu produkcyjnego w Bohuňovicach

Materiály z vzdělávacího workshopu pro představitele samospráv, konaného dne 6.-7. 6. 2019 jsou k dispozici zde:

Materiały z warsztatów edukacyjnych dla przedstawicieli samorządów, które odbyły się w dniach 6.-7.06.2019 r. są dostępne tutaj:

Dvoudenní vzdělávací workshop pro zástupce samospráv ve Šternberku 6. a 7. září 2019 - materiály prezentované na tomto setkání:

Pozvánka a program zde (226.21 kB)

 • Prezentace věnovaná plánovanému projektu výstavby krytého bazénu ve Šternberku ke shlédnutí ZDE (5.94 MB).
 • Prezentace k investicím do infrastruktury škol ZDE (1.72 MB).
 • Prezentace o městské památkové zóně ve Šternberku ZDE (3.06 MB)​​​​​​​.

Prezentace (1.69 MB) ze semináře pro zástupce zájmových spolků, na kterém byly shrnuty a představeny dosavadní zrealizované akce během prvního roku projektu. Seminář se uskutečnil 10.  prosince 2019 ve Šternberku. / Prezentacja (1.69 MB) z seminarium dla przedstawicieli stowarzyszeń interesujących, w którym podsumowano i zaprezentowano przeszłe zrealizowane wydarzenia w pierwszym roku projektu. Seminarium odbyło się 10 grudnia 2019 r. w Šternberk.

Dne 8. listopadu 2021 se uskutečnila závěrečná konference, na níž byly shrnuty dosažené výstupy projektu. Vzhledem ke stále platným protiepidemickým opatřením jsme i tuto konferenci uspořádali online prostřednictvím platformy ZOOM. ZDE (554.46 kB) je k náhledu program.

V úvodu konference zástupci jednotlivých projektových partnerů seznámili účastníky s původním očekáváním a cíli, ale i změnami a neočekávanými problémy, kterým museli všichni projektoví partneři v průběhu realizace čelit. Dále byly prezentovány jednotlivé aktivity, které se díky projketu porařilo uskutečnit.

Část programu byla věnovaná také zástupcům Euroregionu Praděd, kteří přítomné seznámili s dosavadním čerpáním financí z projektů přeshraniční spolupráce, ale i možnosti pro projekty v příštím programovém období.

Závěr konference byl pojat jako taková malá burza partnerství. Několik subjektů z území projektových partnerů vyjádřilo zájem prezentovat svoji činnost a plány na navázání spolupráce v příštích letech.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici zde:

Přehled aktivit realizovaných v rámci projektu (3.35 MB)

Možnosti dalšího financování:

PROGRAM INTERREG ČESKO - POLSKO 2021 - 2027 (866.64 kB) - prezentovala Ing. Alena Šmigurová, Euroregion Praděd

Fond Mikroprojektů Euroregionu Praděd INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020 (1.07 MB) - prezentovala Zdeňka Jarmarová

Burza partnerství:

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace (3.77 MB)

Charita Šternberk (3.91 MB)

obec Domašov u Šternberka – prezentace výsledků česko-polské spolupráce (2.6 MB)

pozn. prezentace jsou k dispozici pouze v původním jazyce, během konference byly simultálně tlumočeny

8 listopada 2021 r. odbyła się konferencja końcowa, która podsumowała wyniki projektu. Ze względu na wciąż aktualne środki antyepidemiczne zorganizowaliśmy tę konferencję również online za pośrednictwem platformy ZOOM. Program można podejrzeć TUTAJ (556.64 kB).

Na początku konferencji przedstawiciele poszczególnych partnerów projektu zapoznali uczestników z pierwotnymi oczekiwaniami i celami, a także zmianami i nieoczekiwanymi problemami, z jakimi musieli zmierzyć się wszyscy partnerzy projektu podczas realizacji. Ponadto zaprezentowano poszczególne działania, które zostały zrealizowane dzięki projektowi. Część programu dedykowano również przedstawicielom Euroregionu Praděd, którzy zapoznali obecnych z aktualnym pozyskaniem środków z projektów współpracy transgranicznej, a także możliwościami projektów w kolejnym okresie programowania. Zakończenie konferencji zostało pomyślane jako taka niewielka wymiana partnerska. Kilka podmiotów z terenu partnerów projektu wyraziło zainteresowanie prezentacją swoich działań i planów nawiązania współpracy w najbliższych latach.

Prezentacje poszczególnych wykładowców dostępne są tutaj:

Przegląd działań realizowanych w ramach projektu (3.35 MB)

Dodatkowe opcje finansowania:

PROGRAM INTERREG Czechy - POLSKA 2021 - 2027 (866.64 kB) - prezentowany przez inż. Alena Šmigurová,

Euroregion Pradziad Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Praděd INTERREG V-A Czechy - Polska 2014 - 2020 (1.07 MB) - prezentowany przez Zdeňkę Jarmarovą

Wymiana partnerska:

Opieka społeczna Šternberk (3.77 MB), organizacja składkowa

Caritas Sternberk (3.91 MB)

wieś Domašov u Šternberka - prezentacja wyników współpracy czesko-polskiej (2.6 MB)

Uwaga prezentacje dostępne są tylko w języku oryginalnym, były tłumaczone symultanicznie podczas konferencji

Hlavními výstupy projektu bylo sestavení společných publikací, na kterých spolupracovali projektoví partneři podle klíčových aktivit. V rámci klíčové aktivity č. 4 spolupracovali projektoví partneři Powiat Prudnicki a Mikroregion Šternbersko. Společně vytvořili brožuru s názvem "Dobrá praxe samospráv", zaměřující se na výměnu zkušeností mezi zástupci obcí.

Brožura je ke stažení ZDE (5.74 MB) v českém jazyce, a ZDE (5.63 MB) v polském vydání.

Brožura "Dobrá praxe spolků", která je věnovaná výměně zkušeností mezi zájmovými spolky, je ke stažení ZDE (5.34 MB) v dvojjazyčné verzi. Na této klíčové aktivitě se podíleli projektoví partneři MAS Šternbersko a Powiat Prudnicki.

 

Głównymi wynikami projektu były kompilacje wspólnych publikacji, nad którymi partnerzy projektu współpracowali zgodnie z kluczowymi działaniami. W ramach działania kluczowego nr 4 współpracowali partnerzy projektu Powiat Prudnicki i Mikroregion Sternberg. Wspólnie stworzyli broszurę „Dobre praktyki samorządów”, skupiającą się na wymianie doświadczeń między przedstawicielami gmin. Broszura do pobrania TUTAJ (5.74 MB) w języku czeskim i TUTAJ (5.63 MB) w języku polskim.

Broszura „Dobre praktyki stowarzyszeń”, poświęcona wymianie doświadczeń między grupami interesu, można pobrać TUTAJ (5.34 MB) w wersji dwujęzycznej. Partnerzy projektu LGD Sternberg i Powiat Prudnicki uczestniczyli w tym kluczowym działaniu.