Integrované rysy strategie

Tabulka 6: Matice integrovaných rysů SCLLD MAS Šternbersko 21+ - je součástí koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Šternbersko na období 2021 - 2027.
S ohledem na množství opatření je tabulka integrovaných rysů zveřejněna na externím úložišti zde (94.55 kB).