ŠABLONY II (OP VVV)

Informace z MŠMT k šablonám v době uzavření škol  v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým koronavirem COVID-19:

 • 9. 4. 2020:

Musí školy uzavřít se svými zaměstnanci dohodu o výkonu práce z domova, když usnesení vlády o přijetí krizového opatření nabádají k využívání práce na dálku? Nestačí zveřejnění opatření ředitele o využívání práce z domova na webu? Stačí případně ustanovení v pracovních smlouvách zaměstnanců navazující na interní pokyny zaměstnavatele?

Odpověď MŠMT: Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k omezení volného pohybu zaměstnavatelům pouze doporučují využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. Je tedy na zvážení každého zaměstnavatele, zda práci na dálku umožní, či nikoliv. Příjemce musí v každém případě postupovat v souladu se zákoníkem práce a dalšími právními předpisy, které se vztahují na pracovněprávní vztahy jejich zaměstnanců.

V zákoníku práce je v § 2 odstavci 2 uvedeno, že práce může být vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na „jiném dohodnutém místě“. Totéž je obsaženo v ustanovení § 70a odst. 2 zákona o vysokých školách. Jiným místem může být i bydliště zaměstnance. Má-li být práce vykonávána na jiném místě, než je pracoviště zaměstnavatele, musí být tato skutečnost v souladu s § 4a odst. 2 zákoníku práce upravena dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Pokud výkon práce z domova není specifikován v uzavřené pracovní smlouvě ani není mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřená jiná dohoda upravující práci na dálku, nelze provést změnu místa výkonu práce jednotlivých pracovníků pouze formou jednostranného prohlášení zaměstnavatele k nouzovému stavu, s nímž zaměstnance pouze seznámí, jelikož se jedná o změnu jejich povinností podle § 4a odst. 2 zákoníku práce. Výjimkou jsou případy, kdy již uzavřená smlouva jednostrannou změnu výkonu práce předvídá a zaměstnanec s ní vyslovil souhlas. Možnost výkonu práce z domova tedy v každém případě musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednána v písemné formě. Přitom není nutná forma listinná, v případě využití elektronického podpisu nebo datové schránky postačí forma elektronická. V případě, že není možné sjednat takovou dohodu v požadované formě, je možné získat předběžný souhlas zaměstnance například ústně nebo formou e-mailu (bez využití elektronického podpisu). Takové jednání je sice pro nedostatek formy neplatné, jeho neplatnost však může být v souladu s ustanovením § 582 občanského zákoníku zhojena následným stvrzením dohody písemnou formou.

Závěrem lze tedy říci, že podstatná je prokazatelná úprava pracovněprávního vztahu, resp. práv a povinností zaměstnance, která práci z jiného místa umožňuje.


 • 7. 4. 2020:

MŠMT dnes vydalo aktualizaci výzvy (395.21 kB) č. 63 Šablony II, kde jsou následující změny:

 • Prodloužení nejzazšího data ukončení realizace projektu: do 28. února 2022
 • Prodloužení max. doby realizace: na 30 měsíců

O toto prodloužení je potřeba požádat přes Žádost o změnu. Jelikož se jedná o podstatnou změnu projektu, která zakládá změn právního aktu, je nutné požádat dostatečně dopředu (40 pracovních dní).


 • 2. 4. 2020:

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE KORONAVIRU

Ministerstvo školství se v posledních dnech snaží vyřizovat veškeré dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. ZDE jsou odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají. Dotazy budou průběžně aktualizovány.


 • 1. 4. 2020:

ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 3. Metodický dopis naleznete ZDE.

Dále také vydal "Sdělení k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu“, dostupné ZDE.

Stručný přehled nejdůležitějších informací z těchto materiálů:

 • Mění se částka nutná pro vyhlášení veřejné zakázky, nově je to 500 tis. Kč bez DPH ( dosud bylo 400 tis. Kč)
 • OČR je pořád v projektu Šablon nezpůsobilý výdaj
 • Pokud budete chtít absolvovat DVPP formou distančního vzdělávání, je potřeba předem požádat o změnu v projektu – nepodstatná změna, rychlé vyřízení
 • Pokud prodloužení doby realizace výzva v současné chvíli neumožňuje, je i tak vhodné o změnu ŘO požádat. ŘO plánuje u vybraných výzev nejzazší termín pro ukončení realizace/maximální počet měsíců realizace projektu upravit.
 • Pokud nebudete chtít některé aktivity realizovat, prosím, ihned nám to dejte vědět. Budeme muset požádat o snížení cílové hodnoty indikátoru, v souvislosti s tím dojde také ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu. Toto je nutné udělat přes podstatnou změnu projektu, min. 40 pracovních dnů před koncem realizace projektu.

 • 31. 3. 2020:

Sdělení k realizaci šablon

MŠMT předkládá příjemcům Šablon možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Dokument je k dispozici ZDE (809.53 kB).


 • 27. 3. 2020:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO“) se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky  vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjemce podpory z OP VVV, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží. Více informací naleznete v dokumentu zde: Aktuální informace pro žadatele a příjemce OP VVV v době nouzového stavu (602.2 kB)

V dokumentu jsou podrobněji rozebrány zejména následující důležité oblasti:

 • Dopad na lhůty (např. na podání ZoR, nicméně doporučení je podávat je v termínu, pokud je to možné)
 • Dopad na způsobilost výdajů (např. storno poplatky a mzdy zaměstnanců v karanténě)
 • Dopad do harmonogramu realizace aktivit projektu (bude řešeno individuálně, ale je uvedeno, že se musí dodržet limity ve výzvě: max. 24 měsíců a max. do 31.8.2021. což nám moc nepomůže, protože u všech projektů to máme nastaveno na 24 měsíců)
 • Dopad do plnění finančních milníků projektu (projektů ve výzvě Šablony II se netýká)
 • Dopad do plnění indikátorů (navázáno na nezrealizované aktivity, následně pak možné vratky nevyčerpaných prostředků. Pozor, jen nutné mít vyčerpáno alespoň 50% rozpočtu, abyste nemuseli vracet celou částku, ale jen tu nevyčerpanou)

 • 20. 3. 2020:

Pracovníci MŠMT pracují převážně z domova a vykonávají pracovní agendy v maximálním možném rozsahu – plně se soustředí na kontrolu ZoR. Všichni administrátoři jsou dostupní na svých mobilních telefonech – pokud by vám telefonní číslo scházelo, zadejte jméno administrátora do e-mailu – mají nastavená mobilní čísla v „odpovědi v nepřítomnosti“.

V době nouzového stavu se lhůty nepočítají. Pokud škola/školské zařízení nemůže ZoR či její opravu odevzdat ve lhůtě, není třeba žádat o prodloužení lhůty. Zároveň je ale doporučeno neoddalovat odevzdávání ZoR a oprav, pokud škola tak může učinit.

V nejbližších dnech bude zveřejněn dokument k realizaci šablon v době uzavření škol – nejčastější dotazy a odpověďi na ně. Chceme být vůči školám/školským zařízením maximálně vstřícní, avšak zároveň je nutné dodržet základní principy v šablonách …

Konzultační linka funguje s určitým omezením: telefonické dotazy jsou zodpovídány v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin na standardním čísle 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně ve všechny pracovní dny.


 • 18.3. 2020:

Situace ohledně způsobilosti nákladů v Šablonách II se na MŠMT urgentně řeší, během příštího týdne bude vydána oficiální zpráva s konkrétními doporučeními. V zájmu co nejrychlejšího nalezení řešení v problematických oblastech (je nutno řešit s komisí EU) vás touto cestou prosím o nezasílání (prosím alespoň na týden) dotazů týkajících se administrace Šablon II na MŠMT. Prosíme dotazy si schraňujte, snažte se je dát do celků, aby se pořád neopakovaly. Na MŠMT chodí nejčastěji tyto dotazy:  možnost on-line práce/vzdělávání v jednotlivých šablonách a o způsob dokladování, možnost prodloužení realizace šablon o týdny zavřené školy/školského zařízení, o možnost prodloužení projektů a o možnost čerpání náhrad z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Na odpovědích MŠMT intenzivně pracuje a vydá oficiální stanovisko.

Doporučení školám: využijte veškeré možnosti, které vám současné nastavení šablon umožňuje, př. školní asistenti nemusejí jen pracovat z domova, ale mohou i např. roznášet (v ochranných pomůckách) v rámci své pracovní doby vytištěné materiály do schránek jednotlivých školáků, nebo jiné činnosti.

Na základě komunikace, která všude probíhá, si v rámci sdílení dobré praxe dovolujeme poprosit, zda by jednotlivé školy uvážily např. zkoordinování výuky s pořadem v televizi UčíTelka (na ČT2) či jinou platformou. Školy mohou využít i webový portál nadalku.msmt.cz . Velké množství zasílaných požadavků a materiálů pro domácí vyplnění dětmi pro kvalitní výuku nestačí. Rodiče bojují s možností tisku apod. Prosíme o rozumný přístup, i vzhledem k tomu, že pravděpodobná doba trvání nouzového stavu bude minimálně měsíc.


 • 10. 3. 2020:

Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř.  typy činností.  

V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech.

Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

 

 

MAS Šternbersko pokračuje v komplexní metodické podpoře škol v procesu celkové realizace projektů takzvaných šablon. Výhodou šablon, se kterými již mají školy bohaté zkušenosti z minulého programového období, je především jejich jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy. Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Školám nabízíme následující podporu:

 • metodickou pomoc ZŠ, MŠ a ZUŠ s výběrem vhodných šablon v našem regionu, pokud jste ještě žádost nepodávali,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicitě,
 • metodickou pomoc ZŠ, MŠ a ZUŠ při zpracování zpráv o realizaci, zadávání dat do monitorovacího systému MS2014+,
 • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci,
 • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

KONTAKTY:

Všem pracovníkům škol a školských zařízení na území MAS Šternbersko jsou k dispozici animační pracovnice:

Mgr. Kateřina Černá - e-mail: cerna@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 604 460 490

Mgr. Lenka Rotterová - e-mail: rotterova@mas-sternbersko.cz, mob.: +420 728 696 278

 

Pro případy další konzultace je k dispozici také informační linka pro příjemce na MŠMT na čísle +420 234 814 777 (Po – Pá 9:00 – 15:00). Pro e-mailové dotazy je určena adresa: dotazyZP@msmt.cz.

Upozornění: v době nouzového stavu spojeného s šířením viru COVID-19 je linka v omezeném provozu. Telefonické dotazy jsou zodpovídány v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin na standardním čísle 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně ve všechny pracovní dny.

 

Přehled  projektů z výzvy Šablony II.  na území MAS Šternbersko

Přehled projektů z výzvy Šablony II. na území MAS Šternbersko


Dokumenty vztahující se k výzvě č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha:

Název školy  Datum zahájení realizace

Realizace ve spolupráci s MAS Šternbersko

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o.   1.2.2019 ANO
Mateřská škola Hlušovice, p.o. 1.9.2018 ANO
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, p.o.   NE
Základní škola a Mateřská škola Bělkovice - Lašťany, p.o. 1.9.2019 ANO
Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 1.3.2019 ANO
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o. 1.9.2019 ANO
ZŠ Olomoucká, Šternberk 1.1.2019 ANO
Mateřská škola Domašov u Šternberka, p.o. 1.9.2019 ANO
Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk   NE
Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, p.o. 1.9.2018 ANO
Základní škola a Mateřská škola Huzová, p.o. 1.2.2019 ANO
Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, p.o. 1.2.2019 ANO
Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o. 1.9.2019 ANO
Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o. 1.1.2019 ANO
Základní škola Mateřská škola Štarnov, p.o.   NE
Základní škola a Mateřská škola Žerotín, p.o. 1.10.2018 ANO
Základní umělecká škola Šternberk, p. o. 1.9.2019 ANO
Mateřská škola Světlov, Šternberk, p. o. 1.2.2019 ANO
Mateřská škola Hnojice, okres Olomouc, příspěvková org. 1.9.2019 ANO
Mateřská škola Lužice, okres Olomouc, příspěvková organizace   NE
Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace   NE
     
     

Text výzvy 02 18 063 Šablony II

Text výzvy 02 18 063 Šablony II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,21 kB

Příloha výzvy č. 1: Indikátory

priloha-c_1_indikatory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB

Příloha výzvy č. 2: Hodnotící kritéria

Příloha výzvy č. 2 Hodnotící kritéria.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 695,06 kB

Příloha výzvy č. 3: Přehled šablon

Příloha výzvy č. 3 Přehled šablon.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,61 MB

Příloha výzvy č. 4: Seznam příloh k žádosti o podporu

priloha_c_4_seznam_priloh_k_zadosti_o_podporu_sablony_ii.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,24 kB

Kalkulačka indikátorů _ povinná příloha k žádosti o podporu

kalkulacka_indikatoru_sablony_ii.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 327,68 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele_povinná příloha žádosti o podporu

prohlaseni-o-prijatelnosti_zadatel_esf-1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 117,6 kB

Čestné prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

cestne-prohlaseni-o-vyberu-rezimu-podpory_sablony-ii.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 137,13 kB

Pokyny pro vyplnění dotazníkového šetření

pokyny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 890,8 kB

Pravidla pro žadatele/příjemce zjednodušených projektů_verze 3

ppzp_zjednodusenych_projektu_v3-final-na-web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

Výklad MŠMT k problematice pracovně právních vztahů

vyklad_smlouva_reditel_reditel_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 616,58 kB

Příručka pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP2014+

uzivatelska_prirucka_zpracovani_zadosti_v_is_kp14_v1-7_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,5 MB

Pracovní neschopnost a OČR u personálních šablon_výklad MŠMT

vyklad_uznatelnost_pn_personalni_sablony-1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,86 kB

Prezentace MŠMT ze semináře 20.3.2018 v Olomouci

sablony_ii_mas.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB

Doplnění MŠMT k semináři 20.3.2018 v Olomouci

doplneni-seminaru-sablony-ii_mas.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,83 kB

Seznamy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ k_30. 9. 2018

Seznamy_MS_ZS_SD_SK_SVC_ZUS_2018.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 854,84 kB

Evidence docházky u personálních šablon

Upozornni_personalni_sablony_dochazka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 581 kB