O projektu

 

Název projektu: Na Šternbersku k sobě máme blíž
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000090
Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Příjemce projektu: MAS Šternbersko o. p. s.

 

JAKÝ JE CÍL PROJEKTU?

Cílem projektu je podpora a řešení problémů osob, které žijí v prostředí venkova. Podpora rozvoje komunitních aktivit, odborné dluhové podpory a posilování rodinných vazeb a pohody.

Projekt se zaměřuje na tři klíčové oblasti:

  1. Podpora komunitních aktivit a komunitní práce přímo na území obcí včetně aktivního využívání prostor komunitního centra ve Šternberku.
  2. Komplexní podpora v oblasti dluhového poradenství.
  3. Podpora rodin a rodinných vazeb prostřednictvím komunitních venkovských táborů.

Projekt bude primárně přispívat ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby a ke zvýšení a posílení dostupnosti služeb v jejich přirozeném prostředí. Podporovány budou aktivity s přímým dopadem na podpořené osoby/ členy komunity, obce či města.Jedná se primárně o přímou práci s cílovými skupinami, sekundárně bude podpořena i dílčí koncepční a metodická činnost anebo vzdělávací a osvětové aktivity směřované k cílovým skupinám a k laické i k odborné veřejnosti. Cílem všech aktivit je posílit občanskou soběstačnost venkova a zapojit místní aktéry do pomoci osobám z řad cílových skupin, osobám sociálně (či zdravotně) znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, kde žijí.

 

JAKÉ JSOU CÍLOVÉ SKUPINY?

Hlavní cílovou skupinou je veřejnost. Tato CS je nejširší cílovou skupinou co do počtu i struktury. Věkově CS tvoří všechny věkové kategorie - děti, mládež, dospělí, senioři.

 

Podskupiny:

Senioři

Popis cílové skupiny: Osoby v postproduktivním věku, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, přičemž jejich situace nevyžaduje (pravidelnou) pomoc jiné fyzické osoby. Cílová skupina trpí osamocením, ostychem zapojit se do hromadných aktivit s cizími lidmi, senioři si často zachovávají nedůvěru vůči svému okolí a bojí se navazování nových známostí, velmi často také nemají zájem se účastnit aktivit, které nezohledňují jejich zájem a fyzické možnosti. Nemají motivaci zapojit se do „neznámých“ aktivit ani si vyhledávat nabídky pro trávení volného času v komunitě. Oproti jiným cílovým skupinám jsou navíc často znevýhodněni, protože nemají možnost nebo si nedokážou potřebné informace a  tipy aktivně vyhledat.

 

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Popis cílové skupiny: Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. Potřeba důležitosti a zapojení – někam patřit. Osoby, které žijí ve venkovských lokalitách či v sociálně vyloučených lokalitách. Pro cílovou skupinu není vybudovaná dostatečná podpora v podobě dostupných komunitních aktivit, chybí možnost sdílení zkušeností, není budován pocit vzájemné sounáležitosti a lidé často neví, na koho se s neznámou situací a s případným problémem obrátit k diskusi či pro radu. Lidé pak mohou trpět dalším pocitem vyčlenění z komunity, které má za následek další nezájem zapojit se do jiných aktivit.

 

Cizinci

Popis cílové skupiny: Osoby jiné národnosti, které v území přebývají krátkodobě nebo dlouhodobě a u nichž je žádoucí akultuace či enkulturace, čemuž může napomoci zapojení do komunitních aktivit. Lidé omezeni jazykovou bariérou, mohou být jiného etnického původu. Pochází z jiné kultury, mají jiné tradice, jejich začlenění do společnosti je komplikované, na základě svého původu trpí sociálním vyčleněním. Pokud v území netvoří národnostní menšinu, často nemají téměř žádný sociální kontakt a nezačleňují se do žádné komunity. Osoby, které z různých důvodů opustily svůj původní domovský stát a v současnosti žijí v ČR, na území MAS. Aktivita jim pomůže lépe se začlenit do české společnosti, poznat různé místní zvyklosti, lépe se včlenit do obecní komunity a přizpůsobit se zdejším životním normám.