8. 1. 2020
Seminář s podtitulem Diagnostika předškoláka, tvorba diagnostických materiálů (Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení:
Seminář podrobně charakterizuje oblasti vývoje, které je důležité v průběhu docházky do MŠ z pozice pedagoga u dítěte sledovat  průběžně vyhodnocovat.  Zaměřuje se na výstupy - co by dítě ve kterém věku mělo umět. Pedagogům budou prezentovány pedagogické diagnostické nástroje, které budou pro pedagogy efektivním nástrojem pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. Více ZDE.
MAS Bystřička
ODLOŽENO
bude upřesněno
Veletrh "Kam po základní škole" 
Tato akce je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jejich rodiče; dále se jí zúčastní zástupci středních škol a učilišť, zástupci firem, úřadu práce, výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci a další zájemci. Zájemcům budou poskytnuty informace o možnostech studia na středních školách, studijních a učebních oborech pro následující školní rok, přijímacím řízení a dále o úspěšnosti absolventů při přijímacích zkouškách na VŠ a o možnostech uplatnění na trhu práce ve zvolených profesích. Více ZDE.
MAS Šternbersko a MAS Bystřička
23. 1. 2020
Seminář s podtitulem Podpůrná opatření v praxi – praktický průvodce (Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení:
Doporučení a zpráva z vyšetření - struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se SVP.
Spolupráce školského poradenského zařízení s účastníky vzdělávání – klient a jeho zákonní zástupci, školní poradenské pracoviště, ředitel školy, třídní učitel a další pedagogové (asistent pedagoga)
Spolupráce ŠPZ s MŠ a ZŠ na sestavení podpůrných opatření v souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava podmínek a organizace v rámci MŠ a ZŠ:
  • vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP
  • organizační forma -  pedagogické intervence – kdy, kdo a v jakém rozsahu ji v MŠ a ZŠ realizuje
  • předmět speciálně pedagogické péče - kdy, kdo a v jakém rozsahu ji v MŠ realizuje
  • speciálně pedagogická péče - kdy, kdo a v jakém rozsahu ji v MŠ a ZŠ realizuje. Více ZDE.
MAS Šternbersko
bude upřesněno
Educoffee k výměně zkušeností z oblasti polytechnického vzdělávání (Mgr. Blanka Krausová) 
Obsah:
Jestliže máte chuť diskutovat o následujících otázkách, nebo si jen vyslechnout názory ostatních a vyzkoušet si, jak také mohou vypadat moderní „dílny a pozemky“, akce je určena právě vám.
- Proč jsme my a naši předkové nepotřebovali polytechnické vzdělávání v MŠ?
- Proč je dnes polytechnické vzdělávání součástí curicula celoživotního vzdělávání?
- Je důležitější umět podojit krávu nebo sestavit kontingenční tabulku?
- Mohou být hodiny polytechniky zábavné zároveň pro děti i pro vyučujícího? Více ZDE.
MAS Šternbersko