18. 12. 2020
Vánoční ladění (Základní škola Hlubočka Maránské Údolí)
Cílem je:
- podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí, rozvíjení pracovních a estetických dovedností.
- podpora spolupráce a komunikace školy s Obecním úřadem, rodiči i veřejností, motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o vzdělávání v místě bydliště
- podpora sociálních a občanských dovedností u žáků, přibližování českých tradic ve spojitosti s adventem, upevňování sociálních vazeb. Více ZDE.
MAS Bystřička
18. 12. 2020
Vánoční besídka (Základní škola Doloplazy)
Cílem akce je:
- podpora sociálních dovedností a upevňování sociálních vazeb
- podpora zájmového/neformálního vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání a řemeslných kompetencí
 rozvíjení pracovních a estetických dovedností. Více ZDE.
MAS Bystřička
4.12. 2020
Adventní dílničky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí)
Cílem je:
-podpora zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí.
-podpora spolupráce školy s Obecním úřadem, rodiči i veřejností, motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání v místě bydliště
- přibližování českých tradic ve spojitosti s adventem, upevňování sociálních vazeb, rozvíjení pracovních a estetických dovedností, rozvíjení spolupráce mezi školou, rodiči a zřizovatelem. Více ZDE.
MAS Bystřička
4. 12. 2020
Možná přijde i Mikuláš (Mateřská škola Tovéř)
Děti si připomenou tradice a zvyky spojené s předvánočním obdobím a v rámci čtenářské pregramotnosti  zúročí v praxi básničky, říkadla a koledy, která si pro tuto příležitost v MŠ připravily. Odměnou jim bude Mikulášská nadílka.
Tato akce je určena pro děti a zaměstnance MŠ Tovéř a jejím cílem je spolupráce mezi školou a dalšími organizacemi a aktéry v území. Více ZDE.
MAS Šternbersko
4. 12. 2020
Čertovské hrátky II. (Mateřská škola Moravský Beroun)
Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost. Dopolední akce se zúčastní děti přítomné ve škole. Pro veřejnost bude nachystána výstava prací dětí. Program je realizován za účelem podpory spolupráce mezi školou a rodinou a na podporu rozvoje sociálních vztahů a občanských kompetencí u dětí. Více ZDE.
MAS Bystřička
2. 12. 2020
Vánoční dílničky (Mateřská škola Tovéř)
Společně s ostatními jde práce lépe od ruky a rozdávání radosti blízkým je dvojitá radost. Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi školou, rodiči a seniory a rozvoj polytechnického vzdělávání dětí. Více ZDE.
MAS Šternbersko
25. 11. 2020
Vánoční tvoření s mateřskou školou (Mateřská škola Domašov u Šternberka)
Akce je určena pro děti jejich rodiče a širokou veřejnost. Cílem akce je podpora spolupráce a komunikace mezi školou, rodiči dětí, zřizovatelem, partnery a veřejností. Více ZDE.
MAS Šternbersko
3. 11. 2020
Dýňová slavnost (Mateřská škola Moravský Beroun)
Akce je určena pro rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, jejich příbuzné a pro širší veřejnost. Program je realizován za účelem podpory osvěty rodičů a jejich motivaci k umisťování dětí do Mateřské školy v místě bydliště. Cílem je také podporovat spolupráci a komunikaci mezi školou a rodinou. Více ZDE.
MAS Bystřička
22. 10. 2020
Den rodičů (Mateřská škola Bukovany)
Program je realizován za účelem podpory rozvoje sociálních a občanských dovedností a rozvoje sociálních postojů a občanských kompetencí u dětí na školách. Cílem akce je spolupráce s rodiči dětí a žáků z venkovských obcí, motivace k využívání kapacit základních a mateřských škol v místě bydliště dětí a žáků. Více ZDE.
MAS Bystřička
15. 10. 2020
Princové jsou na draka (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí)
Cílem je:
- Rozvoj spolupráce a komunikace s rodiči
- Zvýšení podpory a rozvoje polytechnického vzdělávání
.- Zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, budování pracovních návyků a dalších témat souvisejících se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce. Více ZDE.
MAS Bystřička
9. 10. 2020
Noc s Andersenem (Mateřská škola Hlušovice)
Akce je určena na podporu čtenářské gramotnosti (ZŠ) a pregramotnosti (MŠ) ve spolupráci s místními knihovnami. Akce současně prohlubuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči dětí, motivuje k využívání kapacit školy v místě bydliště. Akce je určena na podporu čtenářské gramotnosti (ZŠ) a pregramotnosti (MŠ) ve spolupráci s místními knihovnami. Akce současně prohlubuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči dětí, motivuje k využívání kapacit školy v místě bydliště. Více ZDE.
MAS Šternbersko
7. 10. 2020
S polytechnikou si rozumíme (Mateřská škola Hlubočky, Dukelských Hrdinů 220)
Cílem je:
- Rozvoj spolupráce a komunikace s rodiči
- Zvýšení podpory a rozvoje polytechnického vzdělávání
- Zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, budování pracovních návyků a dalších témat souvisejících se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce. Více ZDE.
MAS Bystřička
5. 10. 2020
Výlet do ZOO (Základní škola a Mateřská škola Daskabát)
Cílem akce je:
- prohloubení a podpora spolupráce školy se zřizovatelem,
- podpora neformálního vzdělávání pro děti v oblasti přírodních věd, EVVO
- podpora projektů, které zejména finančně pomohou tvůrčí aktivitě dětí. Více ZDE.
MAS Bystřička
2. 10. 2020
Exkurze do Modré - Archeoskanzen a expozice Živá voda (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk)
Akce byla realizována na podporu zájmového/neformálního vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí a k podpoře zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů, rozvoje manuální zručnosti, aj. Prohloubení kulturní, občanské a sociální gramotnosti. Více ZDE.

MAS Šternbersko

30. 9. 2020

Zelená ekologické výchově (Základní škola Šternberk, Olomoucká 76)
Program:
- uvítání hostů
- projev zástupce zřizovatele
- poděkování ředitelky školy
- ukázka práce studentů SOŠ
- společná výsadba stromů (žáci + studenti)
- ukázka ekologické výchovy - vlastnosti a označení vysazených stromů  (žáci + učitelé)
- hry v přírodě pro žáky
- coffebreak pro hosty. Více ZDE.
MAS Šternbersko
23. 9. 2020
Exkurze do VIDA Science centrum (Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk)
Návštěva Vida centra, rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. Více ZDE.
MAS Šternbersko
22. 9. 2020
Exkurze di VIDA Science centrum (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk)
Návštěva Vida centra, rozvíjení přírodovědné gramotnosti žáků. Aktivity v oblasti fyziky, techniky, enviromentální výchovy. Program podporuje zájmové/neformální vzdělávání pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání, EVVO, přírodních věd a řemeslných kompetencí. Více ZDE.
MAS Šternbersko
11. 9.  a 14. 9. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Dolany)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
3. 9. - 15. 9. 2020
Vítáme tě mezi námi (Mateřská škola Komenského 44, Šternberk)
Společným cílem této akce je podpora prostředí pohody, veselí a radosti
z prožité činnosti společně se svými novými kamarády, rodiči
a učitelkami. Akce je realizována na podporu a prohloubení spolupráce
a komunikace školy s rodiči. Více ZDE.
MAS Šternbersko
30. 6. 2020
Rozloučení s deváťáky (Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice)
Akce je určena především pro žáky navštěvující základní školu, akce se účastní také zástupci zřizovatele. Program je realizován za účelem podpory rozvoje spolupráce školy a zřizovatele a zlepšování této spolupráce do budoucna. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
29. 6. 2020
Projektový den Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)
Cílem je:
- spolupráce s Obecním úřadem, ZŠ, rodiči i veřejností, motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- zaměření aktivit na dobré mezigenerační vztahy dětí a žáků s členy rodiny a s komunitou
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
26. 6. 2020
Zahradní slavnost s pasováním na školáky (Mateřská škola Doloplazy okr. Olomouc, p.o.)
Cílem je:
- spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, rodiči
- motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- navázání kamarádských vztahů se staršími dětmi a učiteli ZŠ
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 6. 2020
Rozloučení s předškoláky, karneval (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)
Tato akce je určena pro širokou veřejnost a jejím cílem je prohloubení komunikace a zlepšení spolupráce mezi zřizovatelem, školou, rodiči dětí. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 6. 2020
Pirátský den v MŠ (Základní škola a Mateřská škola Jívová, okr. Olomouc, p.o.)
Akce je určena pro děti MŠ a ZŠ Jívová, pro rodiče dětí a pro širokou veřejnost. Rozloučíme se s dětmi, které opouští mateřskou školu a nastupují do školy základní. Cílem akce je prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči a zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
25. 6. 2020
Exkurze do ZOO (Základní škola a Mateřská škola Bystrovany, okr. Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpořit sociální a občanské dvednosti u dětí a žáků a motivovat ke studiu přírodovědných oborů. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
24. 6. 2020
Rozloučení s předškoláky (Mateřská škola Světlov, Šternberk, p.o.)
Akce je určena pro předškoláky a rodiče dětí. Cílem akce je prohloubení a podpora spolupráce škol s rodiči dětí a podpora rodičů při komunikaci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
19. 6. 2020
Tečka za školním rokem (Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.)
Akce je určena pro žáky ZŠ a MŠ Tršice, rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost. Cílem akce je podpora a prohloubení spolupráce a komunikace školy s rodiči, veřejností a zřizovateli školy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
17. 6. 2020
Rozloučení se školou a pasování předškoláků na školáky (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)
Cílem je:
- spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, rodiči
- motivovat, prohlubovat a podporovat zájem o předškolní vzdělávání
- navázání kamarádských vztahů se staršími dětmi a učiteli ZŠ
- podpora rodičů při komunikaci a spolupráci se školou. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
10. 6. 2020
Exkurze na farmu Doubravský dvůr (Mateřská škola Tovéř, okr. Olomouc, p.o.)
Cílem akce je podpora zavádění a realizace metod a forem výchovně vzdělávacího procesu zaměřených na podporu zvyšování motivace žáků pro studium technických a přírodovědných oborů a rozvoje manuální zručnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
1. 6. 2020
Děti, pozor, červená! (Mateřská škola Hlubočky Mariánské Údolí Boční 437)
Cílem je seznámení a praktické procvičení pravidel bezpečnosti v dopravě, aplikace prožitkového učení. Akce je určena pro děti s povinnou předškolní docházkou a je v souladu s cílem 3.1.2. Realizace konkrétních aktivit spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími školskými, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi a aktéry v území. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
4. - 22. 5. 2020
Projektový den "Vrboviště", "Hmyzí domeček", "Aktivní panel na zahradní domeček (Základní škola a Mateřská škola Daskabát, p.o.)
Účelem této akce je rozšířit možnosti zahrady mateřské školy, vytvořit jak stínící přírodní prostor pro děti, tak i přírodní schovávačku/domeček/iglú k rozvíjení fantazie dětí a hrám. Společně vytvoříme poznávací koutek k pozorování různorodosti hmyzí říše. A k rozvoji jemné motoriky formou her děti určitě zaujme hravý panel na zahradním domečku. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
10. 3. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola a Mateřská škola Samotišky, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
27.2. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Mateřská škola Komenského 44, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. a 24. 2. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko

21. 2. 2020

Workshop Příběh pana Tydýta pro školní kolektivy (Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o.)
Interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Používané techniky: Uvolňovací a rozehřívací techniky, vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky, hra ve skupinové roli, lektor v roli, reflexe, diskuze. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
13. 2. 2020
Vzdělávací program Vesmír (Mobilní planetárium) (Základní škola a mateřská škola Žerotín, p.o.)
Akce podporuje polytechnické vzdělávání, rozvoj spolupráce ZŠ a MŠ a organizací neformálního vzdělávání prostřednictvím síťování relevantní aktérů ve vzdělávání, výměny zkušeností mezi pedagogickými pracovníky MNO a dalšími odborníky. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
25. 1. 2020
Dětský karneval (Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.)
Cílem akce je podpora osvěty rodičů a jejich motivaci k umísťování dětí a žáků do venkovských škol, dále pak společné zážitky dětí a jejich rodičů, upevňování vztahů mezi kamarády, ale i rodinných vztahů a výjimečný zážitek spojený s emocemi z nevšedního strašidelného dne. Dále bude prohloubena podpora spolupráce školy se zřizovatelem. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička