7. 12. 2020
Seminář s podtitulem Rizika virtuální komunikace II. (lektor PhDr. René Szotkowski, Ph.D.)
Obsah akce zaměřené na dětské uživatele internetu:
- kyberšikana, kybergrooming
- sexting, happy slapping
- kyberstalking, webcam trolling, sharenting
- rizika sociálních sítí (Facebook, Twitter apod.)
- ochrana osobních údajů
- prevence rizikového chování v online prostoru. Více ZDE. Fotky nejsou k dipozici, akce probíhala on-line.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
12. 11. 2020
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II.  
- seznámení s aktivitami projektu MAP II.
- zadání úkolů na období 12/2020 - 01/2021
- podpis DPP na rok 2021
- aktuální problémy vzdělávání žáků (v MŠ dětí) se SVP
- předání poděkování za spolupráci v roce 2020
- vyhodnocení roku z pohledu pracovní skupiny pro financování
- diskuse, připomínky. Více ZDE. Fotky nejsou k dipozici, akce probíhala on-line.
MAS Šternbersko
12. 11. 2020
Jednání Řídícího výboru projektu MAP II.
Program jednání:
- Zahájení
- Aktuální informace k projektu MAP II.
- Představení nových členů pracovních skupin (schválení personálních změn)
- Představení úkolů pracovních skupin
- Přehled chystaných akcí / informace k realizace akcí s ohledem na COVID-19
- Aktuální problémy vzdělávání žáků (v MŠ dětí) se SVP
- Ostatní, připomínky, diskuse
- Předvánoční rozloučení a předání poděkování za spolupráci v roce 2020
- Závěr. Více ZDE. Fotky nejsou k dipozici, akce probíhala on-line.
MAS Šternbersko
3. 11. 2020 a 9. 11. 2020
Seminář s podtitulem Informační systém školy a distanční vzdělávání (lektor Mgr. Jindřich Daněk)
Obsah:
- Metodický pokyn MŠMT a jejich doporučení včetně legislativního rámce (včetně ŠŘ),
- personální podmínky (zákoník práce), přehled o žácích a ped. sboru, proškolení zaměstnanců,
- financování nákupu výpočetní techniky (fin. prostředky dle výkazu – co máme – co potřebujeme),
- výběr systému pro dist. vzdělávání – google for education – výhody x nevýhody,
- formy výuky – synchronní, asynchronní, off-line,
- rozvrh pro žáky synchronní výuky,
- podpora pro ped. sbor, zapojení asistentů pedagoga pro žáky s IVP,
- podpora pro rodiče (způsoby komunikace, web školy, návody, zapůjčení techniky apod.). Více ZDE. Fotky nejsou k dipozici, akce probíhala on-line.
MAS Šternbersko, MAS Bystřička
15. 10. 2020
Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)
Obsah semináře:
- Vývoj imunity dítěte předškolního věku. Proč jsou děti v mateřské škole častěji nemocné, zvláště v prvním roce docházky do mateřské školy?
- Základní obecné hygienické postupy, které musí mateřská škola provést v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění.
- Konkrétní onemocnění
- Zákonné možnosti odmítnutí převzetí evidentně akutně nemocného dítěte do mateřské školy a vhodné způsoby oznamování výskytu infekčních a parazitárních onemocnění v mateřské škole. Více ZDE. Fotky nejsou k dipozici, akce probíhala on-line.
MAS Bystřička
8. 10. 2020
Seminář s podtitulem Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (lektoři PM Educa)
Obsah semináře:
- Vývoj imunity dítěte předškolního věku. Proč jsou děti v mateřské škole častěji nemocné, zvláště v prvním roce docházky do mateřské školy?
- Základní obecné hygienické postupy, které musí mateřská škola provést v případě výskytu infekčního nebo parazitárního onemocnění.
- Konkrétní onemocnění
- Zákonné možnosti odmítnutí převzetí evidentně akutně nemocného dítěte do mateřské školy a vhodné způsoby oznamování výskytu infekčních a parazitárních onemocnění v mateřské škole. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
1. 10. 2020
Workshop s rodiči Hranice jsou nutné a tvoříme pravidla s dětmi ( lektorka Mgr. Zdenka Štefanidesová)
Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti porozumět potřebám dětí, nutnosti vymezení rolí při jejich výchově. Rodiče budou zapojeni do odborné diskuse na téma výchovy dětí od raného po školní věk. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
1. 10. 2020
Setkání pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II.
- seznámení s aktivitami projektu MAP II.
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- vybavenost MŠ a ZŠ na Šternbersku a Olomoucku informačními technologiemi
- možnosti využití ICT ve výuce – příklady dobré praxe
- příklady dobré praxe ze světa IT
- ukázky:
  •  bee-bot
  • ozobot
  • 3d tisk
  • roboti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
1. 10. 2020
Setkání pracovních skupin pro mateřské školy a financování projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II.
- seznámení s aktivitami projektu MAP II.
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- vybavenost MŠ a ZŠ na Šternbersku a Olomoucku informačními technologiemi
- možnosti využití ICT ve výuce – příklady dobré praxe
- příklady dobré praxe ze světa IT
- ukázky:
  • bee-bot
  • ozobot
  • 3d tisk
  • roboti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
1. 10. 2020
Setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II.
- seznámení s aktivitami projektu MAP II.
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- setkání s odborníkem / specialistou: PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D.
- vzdělávání žáka se SVP prostřednictvím distančního vzdělávání, využití asistenta pedagoga k podpoře distančního vzdělávání, návrh na změnu vyhlášky č. 27/2016 Sb.
- závěrečná diskuse, dotazy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
23. 9. 2020 
Workshop pro rodiče na téma Prevence školní neúspěšnosti (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám dětí. Rodiče budou zapojeni do diskuse o rozvoji smyslového vnímání, o problematice specifických poruch učení a jejich prevenci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
5. 9. 2020
Seminář s podtitulem Školní zralost a Zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení:
Školní zralost, kritéria školní zralosti, odklad školní docházky a druhé zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu - obsah, rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
23. 6. 2020
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II.
- seznámení s průběhem aktivit projektu MAP II.
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- podpis výkazů práce za období 02/2020 – 07/2020
- diskuse a zodpovídání dotazů
- předání dárků a poděkování za spolupráci v uplynulém školním roce. Víe ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Šternbersko
13. 6. 2020
Seminář s podtitulem Adaptační obtíže dítěte při vstupu do MŠ a psychomotorický vývoj dvouletých dětí a přístup pedagoga v MŠ k dvouletým dětem (Mgr. Lenka Bínová)
akce na podporu znalostních kapacit a výměny zkušeností pro pedagogické pracovníky, další pracovníky škol a školských zařízení a ostatní pracovníky ve vzdělávání. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
11. 5. 2020
Setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II.
- seznámení se stavem a dalším průběhem aktivit projektu MAP II.
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- podpis výkazů práce za období 08/2019 – 01/2020
- diskuse a zodpovídání dotazů. Více ZDE. Fotky nejsou k dispozici.
MAS Šternbersko
3. 3. 2020
Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)
Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:
- Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
- Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
- Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
- Respektující chování
- Aktivní naslouchání + nácvik
- Nenásilná komunikace + nácvik
- Pravidla práce se třídou
- Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
- Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žákem a pedagogem.
Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Více ZDE. Fotky ZDE.

MAS Bystřička

2. 3. 2020
Seminář s podtitulem Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb škola a tragická událost (lektorka kpt. PhDr. Mgr. Martina Velikovská)
- specifika psychologické práce v podmínkách Policie České republiky,
- policejní systém krizové intervence pro oběti trestných činů a oběti mimořádných událostí,
- škola a krizové události, úvod do jejich viktimologických aspektů,
- spolupráce policejního psychologa se školami,
- příklady z praxe.
Akce je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, zástupcům jejich zřizovatelů apod. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
28. 2. 2020
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání bude bližší seznámení s principy vybraných programů.
KRYŠTOFE, NEBLBNI! –  cíl programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE.  Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
27. 2. 2020
Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)
Obsah semináře:
- představení systému organizace matematiky ve škole
- osobní zkušenosti s prací s ročníky 5 - 9
- zkušenosti kolegů s prací s ročníky 1 - 4
- zkušenosti s prací s věkově smíšenými skupinami dětí: 5+6, 4+5, 6-8, 6+7, 8+9
- praktické ukázky vybraných prostředí, které vás provedou matematikou prof. Hejného od 1. do 9. třídy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
18. 2. 2020 - 21. 2. 2020
Workshop Malujeme s knihou aneb Da Vinci i Picasso taky nějak začínali (lektor Ludmila Utíklaová Martinková)
Program je určen pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Průvodci ve světě malířského umění nám budou Pablo Picasso a Leonardo da Vinci. Knihy o těchto umělcích, jejich obrázky v knihách a sami si také vyzkoušíme různé malířské styly. Cílem je představit dětem / žákům tyto významné malíře a také děti / žáky naučit, že v knihách najdou informace o všem, co je napadne. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 2. 2020 - 10. 3. 2020
Workshop Zvířátka kolem nás aneb v knihách zjistím víc o tom, co denně vídám (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)
Program je určen pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Je zaměřen na propojení každodenního života s knihou. Zvířátka, které děti denně vídají a potkávají mohou najít v knihách a dozvědět se o nich více.  Během tohoto času v knihovně se děti hravou formou učí sledovat své okolí, být pozorní k místu, kde žijí a k živočichům, kteří žijí kolem nich.  Děti se zde také dozví, jak se orientovat v knihovně a v knihách samotných. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 2. 2020 - 6. 3. 2020
Workshop Fantastická knihovna (lektor Ludmila Utíkalová Martinková)
V knihovně ve Šternberku je nově vytvořen fantasy koutek a tento workshop jej představuje. Učí děti orientovat se v knihovně a v neposlední řadě představuje fantasy knihy - čtením úryvků z fantasy knih.
Cílem je inspirovat děti a žáky ke čtení, představit jim fantasy literaturu, od které už se nebudou chtít odtrhnout. Akce je určena na podporu čtenářské gramotnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
14. 2. 2020
Seminář s podtitulem Základní principy tvorby pozitivního třídního klimatu (lektoři Sdružení D)
Témata a aktivity, kterým se kurz více věnuje:
- Co ovlivňuje pozitivní třídní klima
- Fáze vývoje skupiny a třídního kolektivu
- Základní sociometrické role ve třídě – psychodynamický model
- Respektující chování
- Aktivní naslouchání + nácvik
- Nenásilná komunikace + nácvik
- Pravidla práce se třídou
- Třídnické hodiny jako pomoc při práci s dětmi
- Hry, cvičení a sociogramy na stmelení třídy a spolupráci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi žákem a pedagogem.
Kurz je věnován práci se třídou, což je jeden ze základních principů primární prevence, který může pedagog ovlivňovat. Je veden převážně prakticky a vyžaduje aktivní účast všech přítomných. Součástí je metodický materiál včetně cvičení a her. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 1. 2020
Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Workshop Příběh pana Tydýta je interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření programu: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
16. 1. 2020
Seminář s podtitulem Zkušenosti s matematikou prof. Hejného ve ScioŠkole (lektor Mgr. Michal Vodička)
Obsah semináře:
- představení systému organizace matematiky ve škole
- osobní zkušenosti s prací s ročníky 5 - 9
- zkušenosti kolegů s prací s ročníky 1 - 4
- zkušenosti s prací s věkově smíšenými skupinami dětí: 5+6, 4+5, 6-8, 6+7, 8+9
- praktické ukázky vybraných prostředí, které vás provedou matematikou prof. Hejného od 1. do 9. třídy. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
3. 1. 2020
Seminář s podtitulem Školní zralost a zápisy do prvních tříd (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení: Školní zralost- Kritéria školní zralosti-odklad školní docházky a druhé Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu- obsah, rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička