Základní informace o PRV

Program rozvoje venkova (PRV) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Program rozvoje venkova se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti venkova při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění venkovských oblastí, obnovu, zachování a zesílení místních ekosystémů, podporu efektivního využívání energetických zdrojů a přechod na nízkouhlíkové venkovské hospodaření, sociální začleňování a potírání chudoby na venkově.

V rámci komunitně vedeného místního rozvoje v území Místní akční skupiny Šternbersko (MAS) je možno předkládat projekty do PRV přes vyhlášené výzvy MAS. Projekty podané do výzev MAS mohou směřovat do níže uvedených specifických cílů PRV. MAS Šternbersko  vyhlašovat v programovém rámci PRV výzvy pro tato Opatření CLLD.

Fiche č. 1 Investice do zemědělských podniků
  • Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
  • Maximální míra podpory může činit až 50 % (+ 10 % mladý začínající zemědělec + 10 % LFA) celkových způsobilých výdajů projektu.
  • Celková výše podpory pro období 2017-2020: 6.233.600,- Kč.
Fiche č. 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností. Podpora je poskytovaná ve dvou režimech – blokové podmínky nebo podpora de minimis.
  • Maximální výše podpory je 25 % – 45 % způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku.
  • Celková výše podpory pro období 2017-2020: 9.350.400,- Kč.

Aktuálně vyhlášené výzvy

V současné době nejsou vyhlášeny žádné výzvy. Sledujte aktuality.

 

Ukončené výzvy

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Výzva a přílohy a výzvy
Hodnocení projektů

 

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva a přílohy a výzvy
​Hodnocení projektů

 

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva a přílohy a výzvy
​Hodnocení projektů
​​Prezentace ze seminářů pro žadatele
Aplikace portál farmáře
Pravidla pro opatření 19.2.1.

 

Výzva MAS č.v1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Výzva a přílohy výzvy
Hodnocení projektů
​​Prezentace ze seminářů pro žadatele
Aplikace portál farmáře
Pravidla pro opatření 19.2.1.
Veřejné zakázky