MASIVNÍ PODPORA ŠKOLÁM ZE STRANY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN


Po celé České republice působí 180 Místních akčních skupin, z toho šestnáct z nich je v Olomouckém kraji. Kromě jiných činností MAS silně podporují oblast školství – především MŠ a ZŠ.
 
Tři hlavní formy podpory:
1.       Poradenství pro základní a mateřské školy (tzv. animace)
·         Konzultační a poradenská činnost – vyhledávání vhodných dotačních titulů, konzultace projektů, pomoc s administrací projektů a prací v dotačních systémech
·         V různých územích i školách se liší šíře spolupráce
·   OBČASNÉ KONZULTACE / KOMPLETNÍ ADMINISTRACE PROJEKTŮ
·         V současnosti je poradenská podpora poskytována pro více než 200 školských zařízení na území Olomouckého kraje
 
2.       Projekt MAP, projekt MAP II (tzv. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN)
·         Podpora spolupráce zřizovatelů s vedením škol, realizace odborných aktivit
·         V Olomouckém kraji je realizováno 13 projektů MAP II, nositeli 9ti z těchto projektů jsou místní akční skupiny – celkový objem schválených finančních prostředků u těchto 9 projektů přesáhne 115 mil. Kč, které bude moci využít cca 340 zapojených škol
·         Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území.
·         Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků.
·         Podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
·         Realizace implementačních aktivit, díky kterým mohou školy realizovat celou řadu akcí zaměřených jak na žáky, tak i na samotné pedagogy. Aktivity z následujících oblastí: inkluzivní vzdělávání, otevřená škola, předškolní vzdělávání, rozvoj gramotností a kompetencí, regionální identita – spolupráce s komunitou, polytechnické vzdělávání a kariérové poradenství.
 
3.       Investice do škol prostřednictvím strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS
·         V současném programovém období schváleno 40 projektů za cca 90 mil. Kč
·         Celková částka k přerozdělení mezi MAS Olomouckého kraje pro oblast školství: 180 mil. Kč
·         Výše podpory mezi jednotlivými MAS je rozdílná – každá MAS si na začátku programového období určila částku, kterou bude následně přerozdělovat
·         S podporou MAS jsou realizovány zejména menší projekty, zaměřené na budování a rekonstrukci odborných učeben, zajišťování bezbariérovosti či rozšiřování mateřských škol