Vyhlášeny nové výzvy v oblasti životního prostředí


Dne 15.6.2017 byla vyhlášena řada výzev Operačního programu Životní prostředí v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu:

 

58. výzva

Příjemci dotace jsou mimo jiné i obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO, církve a podnikající fyzické osoby; Výzva je vyhlášena od 15. června 2017 do 15. září 2017; Předmětem dotace je:

péče o vzácné druhy a jejich biotopy (např. rašeliniště, písčiny a stepní biotopy), eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov), realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách.

Výše dotace činí maximálně 100 % způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH; Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva/dokumenty

 

59. výzva

Příjemci dotace jsou mimo jiné i obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO, církve a podnikající fyzické osoby; Výzva je vyhlášena od 15. června 2017 do 15. září 2017; Předmětem dotace je:

opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů, výstavba nových rybích přechodů, založení biocenter a biokoridorů ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků, dosadby a podsadby melioračních a zpevňujících dřevin, podpora opatření zamezujících vodní erozi.

Výše dotace činí maximálně 100 % způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH; Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva

 

60. výzva

Příjemci dotace jsou mimo jiné i obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO, církve a podnikatelské subjekty; Výzva je vyhlášena od 15. června 2017 do 15. září 2017; Předmětem dotace je:

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů, tůní/jezírek, mokřadů).

Výše dotace činí maximálně 60 % způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů činí 250 tis. Kč bez DPH; Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva/dokumenty

 

62. výzva

Příjemci dotace jsou mimo jiné i obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO, církve a podnikající fyzické osoby; Výzva je vyhlášena od 15. června 2017 do 31. srpna 2017; Předmětem dotace je:

zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (zde nejsou příjemci dotace podnikající fyzické osoby) stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“.

Výše dotace činí maximálně 85 % způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů činí 200 tis. Kč bez DPH; Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/62-vyzva/dokumenty

 

89. výzva

Příjemci dotace jsou mimo jiné i obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO, církve a podnikatelské subjekty; Výzva je vyhlášena od 15. června 2017 do 31. ledna 2018; Předmětem dotace je:

náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí, pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění u spalovacích stacionárních zdrojů, pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat, omezování prašnosti z plošných zdrojů rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Výše dotace činí maximálně 85 % způsobilých výdajů, minimální výše způsobilých výdajů činí 100 tis. Kč bez DPH; Více informací naleznete: http://www.opzp.cz/vyzvy/89-vyzva/dokumenty

 

Pro více informací neváhejte kontaktovat vedoucího manažera SCLLD MAS Šternbersko Mgr. Ondřeje Večeře na tel.:  777 977 070 nebo na e-mail: vecer@mas-sternbersko.cz