Nové krajské dotační tituly pro rok 2017


Olomoucký kraj na svých webových stránkách zveřejnil pravidla nových krajských dotačních titulů. Jedná se o druhou vlnu dotačních programů v letošním roce, a to převážně z oblasti sociální, životního prostředí, vodohospodářské infrastruktury, výstavby/rekonstrukce vodovodů apod.

V nejbližších dnech a týdnech budou obce moci využít tyto krajské dotační programy:

 • Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací (příjem žádostí od 3. 4. do 3. 6. 2017)
  • Příjemci jsou pouze obce do 2 000 obyvatel;
  • Předmětem je opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí;
  • Minimální výše dotace na projekt činí 100 tis. Kč a maximální výše dotace činí 500 tis. Kč
 • Řešení mimořádné situace na vodovodních dílech a realizace opatření k předcházení a odstraňování následků povodní (příjem žádostí od 3. 4. do 3. 6. 2017)
  • Příjemci jsou pouze obce do 2 000 obyvatel;
  • Předmětem je opatření k odstranění havárií na vodních dílech vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy;
  • Minimální výše dotace na projekt činí 100 tis. Kč a maximální výše dotace činí 500 tis. Kč
 • Dotační program pro oblast protidrogové prevence (příjem žádostí od 6. 4. do 21. 4. 2017)
  • Příjemci budou obce z území Olomouckého kraje;
  • Podporované oblasti budou kontaktní a poradenské služby, terénní programy pro problémové uživatele jiných návykových látek, ambulantní léčba závislostí, programy následné péče
 • Dotační program pro sociální oblast (příjem žádostí od 30. 3. do 7. 4. 2017)
  • Příjemci jsou obce;
  • Předmětem jsou kamerové dohlížecí systémy, mříže, oplocení, dětské a přebalovací koutky nebo akce rodinných center
 • Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací (příjem žádostí od 30. 3. do 13. 4. 2017)
  • Příjemci jsou obce do 2 000 obyvatel;
  • Předmětem je výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV) nebo výstavba a dostavba kanalizace;
  • Minimální výše dotace na projekt činí 300 tis. Kč a maximální výše dotace činí 3 mil. Kč
 • Obnova environmentálních funkcí území (příjem žádostí od 30. 4. do 13. 4. 2017)
  • Příjemci jsou obce do 2 000 obyvatel;
  • Předmětem je revitalizace pramenných oblastí, ochrana zdrojů pitné vody, zakládání suchý poldrů;
  • Minimální výše dotace na projekt činí 300 tis. Kč a maximální výše dotace činí 1 mil. Kč
 • Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství (příjem žádostí od 30. 3. do 13. 4. 2017)
  • Příjemci jsou i obce z území Olomouckého kraje;
  • Předmětem je péče o památné stromy, budování naučných stezek, doplnění výsadby veřejné zeleně, semináře a školení k tématu životního prostředí, úhrada nákladů záchranných stanic o handicapované živočichy nebo podpora činností zájmových spolků a organizací jejichž činností je ochrana přírody
 • Dotační program na podporu zdraví a zdravého životního stylu (příjem žádostí od 6. 4. do 24. 4. 2017)
  • Příjemci budou obce z území Olomouckého kraje;
  • Podporované oblasti budou ozdravné a rehabilitační aktivity, zdravotně-preventivní aktivity a výchovy ke zdraví, činnosti organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany nebo akce zaměřené na zvyšování a udržování odborných kompetencí pracovníků ve zdravotnictví

Výše dotace, kterou Olomoucký kraj poskytuje, je u většiny dotačních programů maximálně 50 % celkových skutečně vynaložených výdajů.

Více informací naleznete zde: https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-2017-cl-3723.html

V případě jakýchkoli dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat.

 

S pozdravem

Mgr. Ondřej Večeř

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

tel.: +420  777 977 070

mail: vecer@mas-sternbersko.cz