Česko-polská spolupráce pokračuje i na podzim


Projekt "Mezisektorová spolupráce v pohraničí - spolky a obce se učí navzájem" pokračuje se svými aktivitami i během podzimu. V posledních dvou měsících se uskutečnilo hned několik akcí s různým zaměřením.

Dvoudenní vzdělávací workshop pro zástupce samospráv ve Šternberku

Začátkem září se uskutečnilo dvoudenní setkání pro zastupitele obcí. Uvítání polských partnerů proběhlo v kanceláři starosty města Šternberka, pana Ing. Stanislava Orsága. Starosta města krátce pohovořil o Šternberku a jeho zapojení do přeshraniční spolupráce. Pracovnicemi městského úřadu, paní Mgr. Kameníčkovou a paní Ing. Šestákovou, byli polští hosté seznámeni s připravovanými a realizovanými investičními projekty Šternberka. Řešila se mj. například i památková péče, rozvoj infrastruktury školských budov a připravovaný projekt výstavby krytého bazénu ve Šternberku. Po obědě následoval přesun do obce Dolany, kde starosta Ing. Rudolf Pečinka ukázal prostory bývalé likérky a nastínil záměry obce pro budoucí využití areálu. Poté se skupina polských starostů přesunula do obce Hlušovice za panem starostou Jaromírem Malým, který hovořil o rozvoji obce v posledních 20 letech. Rozvinula se zajímavá diskuze, přičemž polští představitelé samospráv se divili, s jakou dynamikou získaly Hlušovice v posledních 20 letech takové množství nových obyvatel, a dotazovali se na související podrobnosti. Soukromý investor, pan Jaroslav Plesník, společně se starostou obce Hlušovice seznámili přítomné přímo v terénu s aktuálním stavem výstavby připravovaného Senior parku. Pan Plesník pohovořil o konceptu senior parků, které v ČR buduje a provozuje, a také o spolupráci s obcí. Během odpoledne měla polská návštěva na programu komentovanou prohlídku historického centra Olomouce, na kterou navazovala večeře a společenský večer.

V sobotu nám někdejší starosta obce Bohuňovice pan Ing. Jiří Petřek ukázal Centrum zdraví, projekt, v rámci kterého se podařilo přebudovat nevyužívaný areál v centru obce na aquapark. Následoval přesun do Šternberka, kde proběhla prohlídka výstavy Legiovlaku a také návštěva Šternberských slavností, v rámci kterých se konal i závod historických vozidel Ecce Homo Historic.

 

Setkání včelařů

V pátek 4. října se v rámci projektu „Spolky a obce se učí navzájem, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001646“ uskutečnilo setkání polských a českých včelařů, a to při příležitosti účasti na výstavě Hanácká včela 2019 konané během podzimní Flóry. Polská delegace společně s jejich českými kolegy vyslechla odbornou přednášku z problematiky zdraví včelstev od významného včelaře Miroslava Sedláčka. Následně s ním všichni zúčastnění měli možnost během diskuse probrat také další oblasti týkající se včelaření. Poté se přesunuli do pavilonu G, který byl celý určen výstavě a prezentování výrobků z včelích produktů, ale také různého vybavení potřebného pro chov včel. Během výstavy měli účastníci setkání možnost navštívit také další pavilony olomouckého výstaviště. Hlavní pavilon byl ve znamení podzimních plodin a bohaté úrody, nechyběla zde přehlídka květinových kreací.

Při této příležitosti byly polským návštěvníkům komentovanou prohlídkou historického centra Olomouce přiblíženy nejvýznamnější pamětihodnosti tohoto města. Navštívili např. Bezručovy sady s nově zrekonstruovaným Jihoslovanským mauzoleem, kostel Panny Marie Sněžné či tereziánskou vojenskou zbrojnici, kde v současné době sídlí rektorát a knihovna Univerzity Palackého, 2. nejstarší univerzity v České republice. Následovala prohlídka katedrály svatého Václava. Prohlídka byla zakončena na Horním náměstí, kde si mohla polská delegace prohlédnout radnici s orlojem a také Sloup nejsvětější Trojice, který je zařazen mezi památky světového dědictví UNESCO.

 

Workshop pro poskytovatele sociálních služeb

Ve stejný den se na Šternbersku uskutečnil též workshop pro poskytovatele sociálních služeb. V rámci tohoto setkání navštívila polská delegace čítající 8 členů z různých odvětví postupně tyto organizace: Sociální služby Šternberk, kde se mohli seznámit s činností zaměřenou zejména na seniory, dále jejich cesta vedla do prostor dětské skupiny provozované spolkem ECCE HOMO Šternberk, z. s. Po obědě následovala návštěva šternberské pobočky Charity. Workshop zaměřený na poznávání prostor a navazování nových kontaktů mezi českými a polskými pracovníky byl zakončen v Komárově v Domově pro seniory. Oba workshopy byly polskými návštěvníky kladně hodnoceny. Zároveň jsou v intenzivním plánování obdobná setkání na polské straně.

 

Workshop (nejen) pro hospodyňky

Další aktivitou zrealizovanou prostřednictvím tohoto přeshraničního projektu byl praktický workshop pro hospodyňky, který se uskutečnil v sobotu 19. října. Po příjezdu do Šternberka měli polští návštěvníci možnost navštívit venkovské trhy s regionálními produkty. Hlavní program dne ale spočíval v praktickém tvoření, kterého se jako lektorka ujala paní Monika Mackovíková. Ta si pro všechny zúčastněné připravila kurz pečení koláčů a českých buchet. Současně se mohli účastníci workshopu také přiučit v oblasti výroby dekoračních předmětů. Tvoření z pedigu se dlouhodobě věnují a zájemcům v tento den předvedly členky Klubu ručních dovedností působícího při Sociálních službách Šternberk. Celý workshop přispěl k utužování vztahů nejen mezi hospodyňkami, navázaných již v červenci, kdy se tato akce uskutečnila na polské straně.