Informace o vyhlášení dotačního řízení pro obce Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům


Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlásil nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“.

Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu nákladů neinvestičního charakteru na podporu rodiny či seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni. Jedná se o podporu prorodinných/proseniorských aktivit a opatření, která mají preventivní a podpůrný charakter, přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunity, posilují její stabilitu a soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy, přispívají k harmonizaci pracovního a soukromého života, předcházejí ohrožení rodin a posilují jejich stabilitu a soudržnost, předcházejí sociálnímu vyloučení a podporují aktivní, smysluplný a důstojný život seniorů v jejich vlastním sociálním prostředí a rozvoj pečovatelských kompetencí u všech generací. Podporované aktivity a opatření bezprostředně reagují na potřeby rodin a seniorů v místě, kde žijí a mohou být zacíleny také na rozvoj rodinné politiky a politiky stárnutí na komunální úrovni. Kladně je hodnocena rovněž spolupráce obce

s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny a seniorů a dalšími aktéry v této oblasti.

 

Cílovými skupinami dotační podpory ze státního rozpočtu v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ jsou jednak mladí lidé plánující založení rodiny, úplné i neúplné rodiny s dětmi (do 18 let věku), rodiny očekávající narození dítěte, vícegenerační rodiny, pěstounské rodiny a rodiny se specifickými potřebami [např. rodiny se členem se zdravotním postižením, rodiny z etnických a národnostních menšin, rodiny migrantů, rodiny se třemi a více dětmi, rodiny s dlouhodobě nezaměstnaným dospělým členem, rodiny s rodičem samoživitelem/samoživitelkou a senioři (osoby ve věku 60+ a důchodci), vícegenerační rodiny a rodiny se specifickými potřebami (např. rodiny pečující o křehké seniory nebo seniory se zdravotním postižením)].

 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Do soutěže se obec hlásí jako celek, včetně všech svých místních částí. Obce soutěží v rámci pěti velikostních kategorií dle počtu obyvatel (k 1. 1. 2018), kterými jsou tyto velikostní kategorie:

I. kategorie

Do 1 000 obyvatel

II. kategorie

1 001 až 3 000 obyvatel

III. kategorie

3 001 až 10 000 obyvatel

IV. kategorie

10 001 až 50 000 obyvatel

V. kategorie

50 001 a více obyvatel

Za bonusový materiál je v letošním ročníku považován Plán rozvoje prorodinné/proseniorské politiky nebo Koncepce rodinné politiky/politiky stárnutí obce.

 

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Přihlášky do soutěží je možné zasílat do 22. 6. 2018. Veškeré dokumenty k oběma soutěžím, včetně žádosti o dotaci (přihlášky) naleznete zde: https://www.mpsv.cz/cs/33510