Informace k dotačním programům Olomouckého kraje


Informace k dotačním programům Olomouckého kraje

Pro rok 2018 se krajská samospráva zaměřila na zjednodušení systému dotací a zvýšení komfortu žadatelů při plnění formálních podmínek pro podání žádosti.

Pro žadatele je např. v r. 2018 připraveno nové, jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně podrobného manuálu pro podání žádosti a praktické možnosti vyzkoušet si podání žádosti cvičně - bez zápisu do databáze žádostí o dotace. Nově budou pro žadatele také pořádány semináře k jednotlivým dotačním programům a další novinky, které mají za cíl usnadnit žadatelům veškeré úkony spojené s podáním žádosti o krajskou dotaci.

Stručné shrnutí hlavních změn v systému poskytování dotací pro rok 2018:

1. Větší vstřícnost vůči žadatelům o dotace

·         zpřehlednění pravidel,

·         zveřejnění jednotného a srozumitelného popisu podání žádosti a administrace žádosti,

·         více včasných informací o podmínkách poskytování dotací,

·         zrušení omezení počtu žádostí na dotační program či titul,

·         povinné uspořádání seminářů pro zájemce z řad žadatelů k podmínkám poskytování dotací v konkrétních dotačních,

·         publicita těchto seminářů atd.

2. Větší flexibilita

·         vzorový dotační program je mnohem více koncipován variantně tak, aby mohl být jednoduše a cíleně zvolen způsob poskytování dotací v konkrétních oblastech.

3. Zvýšení komfortu žadatelů zjednodušením a zlepšením procesu elektronického podání žádostí

·         nová uživatelsky přívětivější verze systému RAP,

·         jednotný systém a jediná registrace,

·         jednodušší přihlášení a přehlednější formuláře, atd.

4. Plynulost dotačního procesu

·         dvoukolové vyhlašování dotačních programů (akce kultura, sport),

·         ponechání dostatečného prostoru žadatelům na podání žádosti

5. Sjednocení podmínek pro poskytování malých dotací do 35 000 Kč

·         nepožadujeme finanční spoluúčast příjemce.

6. Rozšíření portfolia dotací

·         spuštění nových dotačních programů a titulů – např. podpora handicapovaných sportovců, výpomoc našim reprezentantům, pomoc při výstavbě či rekonstrukci sportovních zařízení v obcích, podpora lesních ekosystémů průběžně, nově pomoc stávajícím včelařům, dotace na přípravu projektové dokumentace v obcích, obnova nemovitostí v památkových zónách atd.

7. Navýšení alokací pro dotační programy

·         obecně více financí pro obce,

·         nárůst pro bezpečnost provozu a cyklostezky,

·         zvýšení objemu financí v oblasti sportu, památkové péče, zemědělství, atd.

8.  Zpřehlednění dotačních programů

·         marketingové sjednocení pro obce,

·         zjednodušení dotací v oblasti dopravy,

·         samostatná příloha návrhu rozpočtu, atd.

9. Větší transparentnost a minimalizace individuálních dotací

·         obecné zpřísnění zásad jen pro poskytování individuálních dotací,

·         poskytování mimořádných dotací jen pro výjimečné akce a případy hodné zvláštního zřetele

·         nastavení vstřícnějších podmínek v dotačních programech – otevření některých dotačních programů ve 2 kolech, možnost podat v 1 programu více žádostí

·         jasně specifikované podmínky pro posuzování individuálních žádostí o mimořádné dotace

 

Kompletní informace o dotačních programech Olomouckého kraje pro rok 2018 se všemi důležitými odkazy naleznete na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz v sekci krajské dotace. Sledujte také informační portál pro občana, kde naleznete další informace k dotačním programům.