Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol


Výzva MŠMT: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky

 

Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou. Současně je cílem podpořit kapacity MŠ a ZŠ zřízené dobrovolnými svazky obcí.

Více: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vyhlasuje-dalsi-vyzvu-na-rozsireni-kapacit-ms-a-zs-1

Žadatel / příjemce dotace

1. obec

2. dobrovolný svazek obcí

3. školská právnická osoba - zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona (dále také „svazková škola“).

 

Harmonogram výzvy

Vyhlášení výzvy:                                                        11. 10. 2017

Termín předložení podkladů:                                    08. 12. 2017

Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí:     28. 02. 2018

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků:       06. 03. 2018

Termín ukončení realizace akce:                                31. 08. 2019  

 

Celková disponibilní částka dotace              

330 mil. Kč

Limit poskytnuté dotace

  • minimálně: 2 mil. Kč
  • maximálně: 30 mil. Kč

 

Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace

  • 15 % z celkových způsobilých výdajů akce,
  • 30 % z celkových způsobilých výdajů akce za předpokladu, že součástí akce bude rovněž výstavba tělocvičny.

 

Vytvoření nových výukových kapacit lze uskutečnit formou

  • výstavby nových prostor,
  • přístavby, nástavby, vestavby,
  • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

 

Při hodnocení žádostí budou bodově zvýhodněny ty žádosti, které mají vysoký stupeň připravenosti projektu (stavební povolení v právní moci nebo ohlášení stavby/vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce/zahájena stavba) a které reflektují demografický vývoj příslušného území.