Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018


Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

 

Dovolujeme si informovat, že v pondělí 16. října začíná sběr žádostí o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018. Prostřednictvím tohoto programu bude rozděleno až 525 milionů korun. Obce mohou žádat dotace na obnovu veřejných prostranství, dětských hřišť, školních sportovišť a tělocvičen nebo na obnovu místních komunikací. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

 

Pro rok 2018 jsou vyhlášeny tyto dotační tituly:

 

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku,

Budou podporovány akce zaměřené na:

·       obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),

·       komplexní úpravu veřejných prostranství,

·       obnovu a zřizování veřejné zeleně,

·       rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,

·       přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci,

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené na:

·       úpravu veřejných prostranství,

·       obnovu a zřizování veřejné zeleně,

·       rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky,  bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova,

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:

·       prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

·       výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

·       podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoje venkova

Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací,

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací konkrétně na:

·       všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

·       místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);

·       jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;

·       dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, - obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů. 

Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury.

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou zaměřené:

·       na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

·       na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.

 

Pro jakékoli informace se neváhejte obracet na pracovníky kanceláře MAS.