Zelené oázy 2017 – výzva na obnovu přírodně a kulturních míst


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení následující výzvy: Zelené oázy 2017 – výzva na obnovu přírodně a kulturních míst.

 

Podmínky udělení grantu:

 • výzva: 30. srpna – 31. října 2017
 • výsledky: 12. února 2018
 • realizace grantu 1. března 2018 – 30. listopadu 2018
 • příjemce: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva, školské právnické osoby, obce a svazky obcí (dle právní formy ve veřejném rejstříku)
 • celková alokace: 1.400 000 Kč
 • výše grantu: 25.000 – 140.000 Kč
 • podání žádosti: on-line grantová databáze Grantys: www.nap.grantys.cz + předepsané přílohy (mapa, informace o pozemku, souhlas majitele, fotografie současného stavu a plánek úprav)

 

Uznatelné náklady:

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin 
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, atd.)
 • dopravu sazenic a materiálu na místo realizace, je nutné uvést vzdálenost a způsob přepravy (upřednostňujeme lokální dodavatele)
 • zakoupení/zapůjčení nářadí
 • odborné poradenství
 • tvorba výukových materiálů
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
 • mzdové náklady

 

Témata podporovaných projektů:

Tvorba a úprava:

 • veřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice)
 • přírodních zahrad (např. u škol, školek a veřejných budov)
 • produkčních komunitních zahrad, políček nebo školních zahrad (veřejně přístupných)
 • přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky)
 • zeleně s cílem zmírnění dopadu vln veder ve městech
 • přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých lokalit
 • starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu
 • výsadby a úpravy veřejných prostranství, které budou provedeny v rámci Dne Stromů svobody (27. října 2018).

 

Hospodaření s vodou v obci:

 • čištění vodních lokalit
 • náhrada povrchů nepropustných za povrchy s lepší vsakovací schopností
 • sběr a využití dešťové vody, např. pro potřeby obecní zeleně
 • přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů

 

Více informací naleznete ZDE.