Připravované aktivity:

10. 7. 2019
Seminář s odtitulem Strategické řízení a plánování ve školách (lektor Mgr. Jaromír Sedlák)
- Co je strategie? / Proč potřebujeme strategii? / Jak přistoupit k tvorbě strategie? / Jaké jsou části strategie (strategického plánu rozvoje)
- Definice strategického řízení a plánování ve školách
- Popis cílů a přínosů strategického řízení a plánování pro školu / Motivace škol
- Popis doporučených rolí a zodpovědností pro strategické řízení a plánování ve školách
- Klíčové osoby / Koho zapojit do tvorby strategie a proč?
- Proč je důležitá analýza organizace? / Oblasti analýzy / Kultura školy / Klima školy
- SWOT analýza / Náměty k zamyšlení před realizací / Jak se dělá SWOT analýza
- MISE, poslání školy / Co je mise?  / Proč ji potřebujeme? / Jak vytvoříme misi? / Příklady mise
- Vize školy / Proč ji potřebujeme? / Jak by měla vize vypadat? / Jak ji vytvoříme
- Strategické cíle / Co je strategický cíl / SMART cíle / Postup tvorby priorit / Příklad tvorby strategického cíle.
Akce je určena vedoucím pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol a zástupcům jejich zřizovatelů. Více ZDE.
MAS Šternbersko

Aktivity, které již proběhly:

30. 5. 2019
Workshop s kostkami LEGO®  (lektoři Bricks 4 Kidz)
Organizace Bricks 4 Kidz představuje zajímavý vzdělávací program pro základní a mateřské školy s kostkami LEGO®. Ve školních a mimoškolních aktivitách poskytuje hru, stavění a učení se zábavnou formou a přináší poznatky z oborů jako je matematika, fyzika, strojírenství, stavebnictví, ale i přírodověda či ekologie. Na tomto workshopu program vyzkoušíte a odnesete si z něj kromě příjemného zážitku i nové zkušenosti a novou inspiraci pro práci s dětmi. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
29. 5. 2019
Pozvánka na setkání pracovních skupin projektu MAP II.
Obsahem formální části setkání bude:
- seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a s jeho aktivitami
- reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- představení dlouhodobých úkolů a úkolů na druhé pololetí roku 2019
- představení leaderů za jednotlivé oblasti
- podpis výkazů práce za druhých 6 měsíců
- diskuse a zodpovídání dotazů
- Učitel naživo a jejich nová sekce Ředitel naživo – unikátní nabídka na dvouletý kurz rozvoje pedagogického leadershipu.
Obsahem interaktivní části setkání bude: 
- úloha leaderů v oblasti vzdělávání v území
- diskuze s leadery
- vzájemná výměna zkušeností. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
15. 5. 2019
Setkání k aktivitě Noc s Andersenem
Noc s Andersenem je akcí na podporu dětského čtenářství, při které děti nocují ve škole/knihovně u příležitosti narození Hanse Christina Andersena, která připadá na 2. dubna, kdy je také vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. Obsahem setkání bude reflexe a vzájemná výměna zkušeností z realizované aktivity Noc s Andersenem. Více ZDE.
MAS Šternbersko
26. 4. 2019
Workshop Kryštofe, neblbni!, Malý malým, Kouzelná baterka - kurz pro pedagogické pracovníky (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání bude bližší seznámení s principy vybraných programů.
KRYŠTOFE, NEBLBNI! –  cíl programu: Naučit se řešit problémy s kamarády nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích.
MALÝ MALÝM – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, seznámit se s pojmy lyrika a poezie, aktivně se zapojit do tvorby veršů, rozvinout čtenářské dovednosti.
KOUZELNÁ BATERKA – cíl programu: Posílit pozitivní vztah dětí ke čtení, představit zajímavou oceňovanou knihu, rozvoj čtenářských dovedností, posílit schopnost imaginace a skupinovou spolupráci. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
9. 4. 2019
Seminář s podtitulem Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost (lektor Mgr. Michal Hlaváček, zástupce ředitele Olomouckého inspektorátu ČŠI)
Seminář je určen primárně pro členy čtenářských a matematických pracovních skupin projektů MAP II. Na semináři budou přestaveny faktory zjištěné šetřením České školní inspekce, které významně ovlivňují vzdělávací výsledky žáků.V závěrečné části pak budou shrnuty faktory, které mají na rozvoj gramotností zásadní vliv, včetně toho, jaké požadavky jsou v tomto směru kladeny na učitele a ředitele škol. Více ZDE. Fotky ZDE. Prezentace ZDE. Shrnutí hlavních zjištění ČŠI ZDE .
MAS Šternbersko
27. 3. 2019
Recitační soutěž základních škol
Akce na podporu a zvýšení čtenářské gramotnosti. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
19. 3. 2019
Setkání pracovních skupin
Obsahem setkání bude:
seznámení s aktuálním stavem projektu MAP II. a s jeho aktivitami
reflexe a vyhodnocení průběžně zpracovávaných úkolů
- představení dlouhodobých úkolů a úkolů na první pololetí roku 2019
podpis výkazů práce za prvních 6 měsíců
předání podkladů k daním – přehled příjmů za rok 2018
diskuse a zodpovídání dotazů.
Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
8. 3. 2019
Workshop Příběh pana Tydýta – kurz pro pedagogické pracovníky
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Workshop Příběh pana Tydýta je interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Základní zaměření programu: Inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce. Hlavní cíle programu: Rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 1. 2019
Veletrh "Kam po základní škole"
Zájemcům zde budou poskytnuty informace o možnostech studia na středních školách, studijních a učebních oborech pro následující školní rok, přijímacím řízení a dále o možnostech uplatnění na trhu práce ve zvolených profesích.
Cílem akce je podpora realizace aktivit vzájemné spolupráce a síťování mezi školami a dalšími aktéry v území v oblasti kariérového poradenství, včetně aktivního zapojení rodičů do problematiky volby povolání a realizace dalších aktivit zaměřených na volbu povolání v návaznosti na regionální specifika. Více ZDE. Fotky ZDE
MAS Šternbersko
22. 1. 2019
Beseda se zástupci úřadu práce
Besedu pořádáme ve spolupráci s krajskou pobočkou ÚP ČR v Olomouci,na akci mimo jiné vystoupí:
Ing. Jiří Šabata, ředitel Úřadu práce ČR – KrP v Olomouci
Ing. Bořivoj Novotný, ředitel odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR – KrP v Olomouci
Mgr. Jana Čuhlová, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství Úřadu práce ČR – KrP v Olomouci
Mgr. Lenka Nováková, Úřad práce ČR – vedoucí oddělení KoP Šternberk. Více ZDE. Fotky ZDEPrezentace: Změny na trhu práceBurzy práce a vzděláváníSituace na trhu práce na Šternbersku.
MAS Šternbersko
22. 1. 2019
Beseda se zástupci hospodářské komory
Beseda se bude zaměřovat na témata:
- prvky duálního vzdělávání ve výuce
- trendy průmyslu 4.0
aktuální poptávka a prognóza trhu práce optikou firem. Více ZDE. Fotky ZDE. Prezentace: Okresní hospodářská komora OlomoucExcalibur ArmyRoberstshaw
MAS Šternbersko
16. 1. 2019
Setkání ředitelů a zástupců škol
Obsah setkání:
- aktuální informace o projektu MAP II a jeho aktivitách,
představení úkolů na rok 2019,
představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Snahou je vytvořit pravidelná setkávání, na kterých by si zástupci škol vzájemně vyměňovali zkušenosti z oblasti vzdělávání. Jedná se o setkání zaměřené na podporu spolupráce a komunikace mezi mateřskými a základními školami. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
10. 12. 2018
Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc
Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
22. 11. 2018
Seminář pro pedagogy Rozvoj grafomotorických dovedností dětí a žáků nižšího stupně (lektorka Mgr. Lenka Bínová)
Obsah školení: Otázky prevence grafomotorických obtíží v předškolním věku, problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje grafomotoriky, praktické ukázky rozvoje grafomotoriky. Kritéria diagnostiky dysgrafie, možných příčin vzniku, projevů a reedukace. Více ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
13. 11. 2018
Setkání zřizovatelů a zástupců klíčových aktérů na území SO ORP Šternberk a SO ORP Olomouc
Cílem setkání je informování zřizovatelů o klíčových informacích souvisejících s realizací a přínosem projektu, motivace k větší provázanosti mezi mateřskými a základními školami v regionu i základními a středními školami v regionu. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Bystřička
říjen - listopad 2018
Workshop Tvořivý den na koni na podporu kulturní a sociální gramotnosti v oblasti předškolního vzdělávání
Program se zaměřuje na posílení kompetencí u dětí v mateřských školách, jejich začleňování do kolektivu. Každá možná neúčast dítěte na předškolní výchově může vést k pozdější diferenciaci dětí a žáků. Kontakt s koněm má nezanedbatelný vliv na dětskou psychiku. Děti se učí se zvířetem spolupracovat, ale také se učí zodpovědnosti a péči o něj. Kontakt s koněm pomáhá nejen dětem s tělesným postižením, ale také s poruchami chování nebo s neurotickými obtížemi. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Šternbersko
5. 11. 2018
Podpora zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ochrany osobních údajů (Školitel: odborník na kybernetickou bezpečnost a jednatel společnosti 4Stars, s.r.o. - Dalibor Lukaštík)
Školení je určeno především pro řídicí pedagogické pracovníky. Bude řešena problematika ochrany osobních údajů v souvislosti s implementací Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) ve školském prostředí. Cílem je zaměřit školení co nejvíce prakticky, proto bude věnován velký prostor k řešení konkrétních nejasností a problémů spojených s ochranou osobních údajů žáků i pedagogů. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Šternbersko
září - říjen 2018
Workshop v rámci návštěvy Informačního centra ve Šternberku
Sérii workshopů pořádá na přelomu září a října ve spolupráci s Informačním centrem MAS Šternbersko o.p.s. Cílem workshopů je podpořit aktivity prohlubující spolupráci státních a samosprávných orgánů se školami pří aktivitách spojených s občanským vzděláváním, včetně podpory zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků motivovat žáky ke spolupráci s místní samosprávou. Pro žáky je připraven zábavný program se soutěžemi a odměnami. Více ZDE. Fotogalerie ZDE.
MAS Šternbersko
26. 9. 2018
Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        přínosem pro zapojené školy,
-        představení úkolů na rok 2018,
-        představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Bystřička
24. 9. 2018
Setkání pracovních skupin MAP II. 
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        představení dlouhodobých úkolů a úkolů na rok 2018,
-        seznámení se se členy ostatních pracovních skupin,
-        představení významu pracovních skupin pro projekt MAP II., aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
24. 9. 2018
Setkání ředitelů/zástupců institucí MAP II.
Obsahem setkání bude:
-        bližší seznámení s projektem MAP II. a s jeho aktivitami,
-        přínosem pro zapojené školy,
-        představení úkolů na rok 2018,
-        představení možností čerpání finančních prostředků na implementační aktivity, aj.
Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
21. 9. 2018
Workshop Příběh pana Tydýta - kurz pro pedgogy (lektoři Sdružení D)
Obsahem setkání je seznámení se základními principy inkluzivního přístupu ke kolektivu s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
10. - 11. 9. 2018
Dny evropského dědictví 2018 pro školy
Program pro školy na Státním hradě Šternberk - ukázky historických řemesel na nádvoří hradu v podání studentů SŠ Tovačov a SŠ Jeseník, komentovaná prohlédka výstavy KROSIENKY s praktickými ukázkami a možností si vyzkoušet techniku krosienkování. Bližší informace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
17. 5. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
19. 4. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  Bližší infomace ZDE. Fotky ZDE.
MAS Šternbersko
12. 4. 2018
Seminář MAP II.  (lektorka Ing. Veronika Machowská, MBA)
Obsahem setkání bude informování o organizaci projektu MAP II.  
MAS Šternbersko